Sociaal statuut voor gepensioneerden

ASGB-BERICHT 2018.124
Icoon thema financiering

 

Goed nieuws voor degenen die moedig verder blijven werken ondanks het statuut van gepensioneerde.

In principe zal u binnenkort kunnen beschikken over de RIZIV-premies voor het sociaal statuut van geconventioneerden voor de jaren 2016/2017.

“Binnenkort”, wanneer is dat? Dat is “weldra” heeft men ons laten weten zonder verdere precisering. Maar in het licht van de snelheid waarmee dit dossier werd behandeld, kan dat dus spijtig genoeg nog meerdere maanden duren.

 

Chronologie van de gebeurtenissen

  • 15/12/2015 (neen dat is geen vergissing): programmawet met nieuwe maatregelen met betrekking tot de pensioenen. “Vanaf 01/01/2016 is het niet meer toegestaan om een VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) op te bouwen, vanaf het moment dat men zijn pensioen effectief heeft opgenomen.”
    NB : een overgangsbepaling staat toe dat de zelfstandigen die reeds gepensioneerd waren voor deze datum en een contract van dit type hadden afgesloten, verder het VAPZ kunnen opbouwen tot het einde van het contract.
  • Deze nieuwe wet vormt een directe bedreiging voor het sociaal statuut dat verbonden is aan het VAPZ. De artsensyndicaten en het RIZIV kaartten dit aan bij collega De Block en collega Bacquelaine maar zij reageren niet.
  • Eind februari 2017: onder druk van een weigering van de conventie (om verschillende redenen waaronder dit probleem), verbindt college De Block zich ertoe om een oplossing te vinden. Dit zal gebeuren in de vorm voor een bedrag  gelijk aan dit van het sociaal statuut.
  • Maar deze gelijkstelling van de bedragen betekent niet dat de voordelen gelijk zijn. Waar het betrokken bedrag van het VAPZ belastingvrij is, wordt de premie voluit belast. Om deze reden en met de hulp van het RIZIV, komt het KARTEL / ASGB / GBO / MoDes  tussen bij de FOD Financiën om een fiscale verlichting te bekomen.
  • Het antwoord van de administratie is duidelijk en werd onlangs bevestigd door minister van financiën Van Overtveldt naar aanleiding van een parlementaire vraag: “Geen uitzondering op de huidige wet!” De premies worden dus volledig belast om dat de wet slechts één uitzondering toestaat die in dit geval niet toepasbaar is: gelijkstelling met de verzekering gewaarborgd inkomen bij ziekte.
  • Laatste etappe: Om de bedragen te kunnen vrijmaken  is een algemeen KB nodig dat betrekking heeft op alle beroepen in de gezondheidssector die recht hebben op een sociaal statuut. Het voorstel van een KB doet nu de ronde van de verschillende betrokken commissies.

 

In concreto:

De premies zullen in de volgende maanden vrijgegeven worden. Ze worden gevoegd bij de beroepsinkomsten.

Te gelegener tijd zal het RIZIV de te vervullen administratieve modaliteiten voor het verkrijgen van de premie laten kennen.

Voor de toekomst wordt aangeraden dat iedereen opnieuw onderzoekt op welke wijze hij/zij het meest voordeel kan doen: premie met belasting in het kader van de conventionering of vrije erelonen buiten de conventie.

 

Conclusie:

Wij zijn er ons terdege van bewust dat onze niet aflatende inspanningen gedurende drie jaar geleid hebben tot een oplossing die slechts gedeeltelijk bevredigend is.

We bedanken het RIZIV voor zijn hulp bij de verschillende stappen.

Daarentegen betreuren we de nonchalance van de ministers De Block, Baquelaine en Van Overtveldt, die goed geplaatst zijn om te kunnen voorzien dat tegenstrijdige maatregelen enkel wrevel kunnen opwekken.

 

 

 

ASGB-BERICHT 2018.139
Icoon thema honorarium

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

ASGB-BERICHT 2018.138
Icoon thema honorarium

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.