Nomenclatuur elektromyografie

ASGB-BERICHT 2018.119

 

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. de nomenclatuur voor elektromyografie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, § 4>bis, II, 20, § 1, >f), en 22, I, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 21 februari 2017;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 21 februari 2017;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie Artsen-ziekenfondsen van 26 juni 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 19 juli 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 24 juli 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 maart 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 16 april 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 31 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 1, § 4bis, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de bepaling onder A wordt de bepaling j) als volgt vervangen :
"j) de verstrekkingen inzake elektrodiagnose zoals de elektrodiagnose van streken en de elektromyografie door middel van een naaldelektrode bedoeld in de artikelen 14, 20 en 22.";
2° in de bepaling onder B, 2.e) worden de woorden "oppervlakte-elektromyografie," ingevoegd tussen de woorden "stimulatie," en "polygrafie".
Art. 2. In artikel 20, § 1, f), van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2017, wordt de omschrijving van de verstrekking 477116-477120 als volgt vervangen :
" *Elektromyografie, door middel van een naaldelektrode".
Art. 3. In artikel 22, I, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de omschrijving van de verstrekking 558552-558563 wordt als volgt vervangen :
"Elektromyografie, door middel van een naaldelektrode".
2° de volgende verstrekking en toepassingsregels worden na de verstrekking 558552-558563 ingevoegd :
"558176-558180
* Oppervlakte-elektromyografie . . . . . K 50
De oppervlakte-elektromyografie wordt verricht door een geneesheer-specialist in de :
a) fysische geneeskunde en revalidatie;
b) reumatologie;
c) neuropsychiatrie;
d) neurologie;
e) kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische neurologie.
De verstrekking voor een oppervlakte-elektromyografie wordt niet gecumuleerd met een verstrekking voor :
a) een elektromyografie, door middel van een naaldelektrode (477116 - 477120558552 - 558563);
b) een meting van de zenuwgeleidingssnelheden (477470 - 477481477492 - 477503477514 - 477525558530 - 558541558596 - 558600558611 - 558622).
De verstrekking wordt maximum 3 keer per jaar toegestaan.".
Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 5 oktober 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.026

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van het zorgprogramma beroertezorg met invasieve procedures, d.w.z. 15 voor het Rijk.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen