Erkenningscriteria voor neurologie en psychiatrie

ASGB-BERICHT 2018.092
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 4/10/2018 verscheen een MB met een wijziging aan de erkenningscriteria voor neurologie en psychiatrie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

18 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de neurologie en de psychiatrie

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88, eerste lid;
Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1987 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de neurologie en de psychiatrie;
Gelet op het advies van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gegeven op 14 december 2017;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juni 2018;
Gelet op advies nr. 64.128/2/V van de Raad van State, gegeven op 22 augustus 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Artikel 1. In het besluit van 29 juli 1987 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de neurologie en de psychiatrie, gewijzigd bij het besluit van 3 januari 2002, worden in de bijlage, onder I, A, 2, de woorden "en ten minste één jaar stage in een erkende dienst voor algemene acute klinische psychiatrie, continu gevolgd op een willekeurig tijdstip van de opleiding" opgeheven.
Art. 2. In hetzelfde besluit wordt in de bijlage, onder I, A, de bepaling onder 5 opgeheven.
Brussel, 18 september 2018.
M. DE BLOCK

Verslag Hoge Raad

4.3.Neurologie: Op 22 november 2017 ontvingen we een mail van mevr. de voorzitster dr. P. Seeldrayers van de Commission d’agrément Neurologie (Fédération Wallonie-Bruxelles). De Erkenningscommissie signaleert een belangrijk probleem inzake de nog steeds vigerende erkenningscriteria van het M.B. 29 juli 1987. In het professioneel vormingstraject neurologie van 5 jaar, is nog steeds één jaar stage “in een erkende dienst voor algemene klinische psychiatrie” verplicht. Dit wordt sinds lange tijd niet strikt meer toegepast, maar de administratie van de Fédération Wallonie-Bruxelles stelde vast dit hierdoor de reglementering niet gerespecteerd wordt. De grote diagnostische en therapeutische medische-technologische evolutie en mogelijkheden binnen de neurologie (stroke units, multiple sclerose, epilepsie …) laat niet toe dat van de 5 jaar professionele vorming, nog één jaar moet ingevuld worden voor vorming psychiatrie. Reeds in 2008 werden voorstellen ontwikkeld om dit aan te passen, maar de reglementering volgde niet. Het gaat om volgende bepalingen in het M.B 29 juli 1987: M.B. 29 juli 1987tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesherenspecialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de neurologie en de psychiatrie, BS 12.08.1987. Art. N, I, A, 2 “2. De duur van de opleiding bedraagt ten minste vijf jaar, bestaande uit ten minste vier jaar stage in de neurologie en ten minste één jaar stage in een erkende dienst voor algemene acute klinische psychiatrie, continue gevolgd op een willekeurig tijdstip van de opleiding” Art. N, I, A, 5 “Gedurende zijn stage in de psychiatrie zal de kandidaat-neuroloog zich toeleggen op de theoretische en klinische studie van de verschillende takken van de psychiatrie”. De professionele stage psychiatrie gedurende één jaar, is geformuleerd als verplichting. De voorzitter en ondervoorzitter/secretaris Hoge raad Artsen contacteerden via de Vlaamse administratie de Vlaamse Erkenningscommissie neurologie en vroegen het standpunt van de administraties van de gefedereerde entiteiten. Volgend voorstel werd geformuleerd: een (advies tot) dringende aanpassing van het M.B. 29 juli 1987, waardoor een jaar professionele vorming psychiatrie niet meer verplicht is, maar facultatief wordt door deze stage te voorzien als een rotatiestage zoals bedoeld in artikel 13 van het M.B. 23.04.2014 23.12.2017 19 (transversale criteria). In een tweede fase, zou het M.B. 29 juli 1987 grondiger kunnen aangepast worden. In een mail d.d. 5 december 2017 onderschrijft dr. Dirk Peeters, voorzitter Nederlandstalige Erkenningscommissie dit voorstel en wijst hij op de dringendheid van de eerste fase. Een voorstel tot grondiger aanpassing van het MB 29 juli 1987, krijgt ook alle steun. Mevr. Ch. Kaufman, directrice générale Administration générale de l’enseignement – agrément des prestataires de soins, meldt in een mail d.d. 6 december 2017 het standpunt van de Erkenningscommissie te volgen: het obsoleet en onaangepast karakter van het M.B. uit 1987 wordt aangeklaagd. Er wordt betreurd dat eerdere voorstellen uit 2002 en 2008 nooit hebben geleid tot een aangepast M.B. De administratie steunt het voorstel te werken in twee fasen (dringende aanpassing gevolgd door een bredere herziening) en merkt op dat zodoende zowel een kwaliteitsvolle professionele vorming als het respect voor de federale reglementering kan gewaarborgd worden. De Hoge Raad Artsen beslist tot het uitbrengen van een dringend advies teneinde het ene jaar stage in de psychiatrie op heel korte termijn te voorzien als een facultatieve rotatiestage zoals bedoeld in art. 13 van het M.B. 23.04.2014. Daarnaast illustreert het dossier het belang van de actualisatie van de erkenningscriteria voor de Belgische medische beroepskwalificaties (zie punt 4.1) waarbij uitgekeken wordt naar de aangekondigde uitnodiging op het Kabinet.

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen