Dringende Medische Hulp (DMH)

ASGB-BERICHT 2018.55
Icoon thema honorarium

De honorering van medische zorgen in het kader van Dringende Medische Hulp (DMH) bij zorgbehoevenden die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven wordt geregeld door de ‘Wet Colla’ van 12/12/1999.

Nadat een illegale verblijver zich gemeld heeft bij het OCMW van zijn verblijfplaats, kan hij aanspraak maken op medische zorgen bij dringende medische noodzaak.

De zorgvertrekker kan zijn honorariumnota aanbieden aan het OCMW, die instaat voor de betaling.

Er zijn geen criteria die de dringendheid van de medische noodzaak omschrijft.

Minister Ducarme voert een wetswijziging in, waarbij de OCMW’s niet meet instaan voor de betaling. De ereloonnota’s zullen moeten overgemaakt aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Een adviserend arts zal oordelen over de wel of niet dringendheid van de geattesteerde prestatie. De zorgverstrekker kan zich niet baseren op criteria of lijsten van verstrekkingen die de dringendheid definiëren, terwijl de adviserende arts zijn criteria wel naar eigen goeddunken kan invullen. Indien deze een prestatie als niet dringend beoordeeld, dan zal er geen betaling volgen.

Afgevaardigden van het Kartel hadden overleg met vertegenwoordigers van het Cabinet Ducarme en daar werd bevestigd dat de wetgever geen criteria zal opstellen.

Deze koerswending werd besproken op de Raad van Bestuur van het KARTEL (ASGB, GBO, MODES) van 6 juni 2018.

Het voornemen om de betaling van geleverde prestaties te laten afhangen van een a posteriori beoordeling door een adviserend arts van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV - CAAMI), zonder vooraf gekende criteria, wordt als totaal onaanvaardbaar afgewezen.

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.026

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van het zorgprogramma beroertezorg met invasieve procedures, d.w.z. 15 voor het Rijk.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen