Chinolonen in Hoofdstuk IV per 1 mei 2018.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.

Het ASGB/kartel staat volledig achter het streven om het gebruik van antibiotica, en met name de chinolones, terug te dringen en te stimuleren volgens de richtlijnen van BAPCOC voor te schrijven.

Maar de manier waarop, door inschrijving in Hoofdstuk IV, is een pijnlijke misser, die alleen maar aanleiding geeft tot een groot aantal praktische moeilijkheden en dagelijkse ergernissen.

Het ASGB/kartel heeft als enige aangedrongen op een andere regeling, met name inschrijving in Hoofdstuk II, maar het kabinet De Block wilde hier niet van weten.

We zijn weer terug bij het stempeltjes zetten ‘derdebetalersregeling toegelaten’ en alle risico’s van een a posteriori controle, zonder veiligheidsmarges. Kennelijk heeft men niets geleerd van de Spiriva-toestanden van nu al weer meerdere jaren geleden.

We kunnen u alleen maar zoveel mogelijk aanmoedigen om de richtlijnen nauwgezet te volgen en zeker in uw dossier en wachtverslagen de diagnose te noteren en de reden waarom u eventueel de situatie ‘een uitzonderlijke en dringende situatie die het starten  van een behandeling met een chinolone vereist’ inroept.

Ons standpunt vindt u ook terug onder ‘onze mening’ op de website.

ASGB-BERICHT 2018.140
Icoon ziekenhuis

Geachte collega

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp op de netwerken dreigt aanzienlijke vertraging op te lopen.

Naar verluidt werkt de Vlaamse regering intussen gewoon verder aan het dossier. Wordt vervolgd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


ASGB-BERICHT 2018.139
Icoon thema honorarium

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

ASGB-BERICHT 2018.138
Icoon thema honorarium

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.