Erkenningscommissie oftalmologie

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2017.098

Geachte collega

In het BS van 19/7/2017 verscheen een Besluit i.v.m. de erkenningscommissie oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2017-07-19

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

5 JULI 2017. - Besluit van de administrateur-generaal tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van oftalmologie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID,
Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 3,
Besluit :
Artikel 1. De volgende personen worden tot lid van de erkenningscommissie voor de bijzondere beroepstitel oftalmologie benoemd :
1° vier artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn in de oftalmologie, op voordracht van de beroepsverenigingen :
a) DE LEPELEIRE, Katelijne;
b) SALLET, Guy;
c) CLAEYS, Marnix;
d) HAUSTRATE, François;
2° vier artsen-specialisten, die minstens vijf jaar erkend zijn en onderwijservaring in een universitaire instelling kunnen bewijzen, op voordracht van de Vlaamse geneeskundefaculteiten :
a) CASTEELS, Ingele;
b) LEROY, Bart;
c) TEN TUSSCHER, Marcel;
d) DE GROOT, Veva.
Art. 2. De identificatie- en contactgegevens van de personen, vermeld in artikel 1, worden bijgehouden door het agentschap.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 5 juli 2017.
De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
D. DEWOLF

ASGB-BERICHT

2020.178

Tijdens de Interministeriële Conferentie van 19/10/2020 werd o.a. besloten de testindicaties te wijzigen vanaf woensdag 21/10/2020 (voorlopig t/m 15/11/2020).

0
ASGB-BERICHT

2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.
Vooreerst is het een goede zaak om een aantal gekende ASGB-kernpunten terug te vinden in de nota.

0
ASGB-BERICHT

2020.177

De Covidbarometer van Sciensano wil de komende 6 maanden de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0