Pers

Contacteer het ASGB via

e-mail: info@asgb.be
tel: 03.238.49.48

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2021.155

Opinie Dr. Gevaert - artsen verenigt u

In Artsenkrant van 15 september verscheen een opiniestuk van onze voorzitter Thomas Gevaert 'artsen verenigt u'.

'We moeten ons organiseren als artsen, zoals ziekenhuizen en mutualiteiten dit doen'

U kan dit artikel lezen via deze link : https://www.artsenkrant.com/actueel/artsen-verenigt-u/article-opinion-56843.html

Het volledige artikel vindt u eveneens hieronder.

0
Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT

2021.113

Opinie van Dr. Gevaert over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering

 

Zorg-Net Icuro lanceerde de voorbije dagen een voorstel tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering (De Tijd, 22/06) en koppelde hier een online debat aan. Dr. Thomas Gevaert, covoorzitter van ASGB/Kartel wikt en weegt wat er werd besproken… of niet werd gezegd.

U vindt de integrale versie van zijn opiniestuk in de wordfile als bijlage.

0
Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT

2021.089

Collectieve overeenkomst voor ASO is er !

 

Na lange -zeg maar slopende- onderhandelingen tussen artsensyndicaten, ziekenhuisbeheerders en vertegenwoordigers van de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) zijn we tot een akkoord voor een collectieve overeenkomst (CO) voor de ASO’s gekomen. Eindelijk.

0
Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT

2021.067

Standpunt van het ASGB/kartel rond de afhandeling van de voorschotten voor IZ

Als ASGB/kartel onderschrijven we de vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)
Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed.

0
Icoon thema huisartsenwachtpost
ASGB-BERICHT

2021.055

Uitstel invoering samenwerkingsverbanden van wachtposten

Volgens het Koninklijk Besluit van 10 september 2020 zouden de huisartsenwachtposten vanaf 1 juli 2021 binnen de dertig dagen hun aanvragen moeten indienen om erkend te worden binnen een functioneel samenwerkingsverband.
Het ASGB/kartel stuurde op 18 maart 2021 samen met AADM een brief naar de voorzitter van de medicomut met het voorstel om alles met twee jaar uit te stellen.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2021.053

Sociaal statuut apothekers-biologen en ASO/HAIO

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van 15 maart 2021 werd een belangrijke beslissing genomen i.v.m. het gelijkstellen van het Riziv sociaal statuut tussen apothekers-klinisch biologen en artsen-klinisch biologen. Zowel voor het bedrag als voor de activiteitsdrempels.

1
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT

2021.038

PERSMEDEDELING: ASGB/kartel steunt starters voor GMD’s van 2021

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.031

KB financiering artsensyndicaten 2020 gepubliceerd

Op 12 februari 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit, dat de financiële ondersteuning van de medische syndicaten regelt: voor 2020 !
Tot nu toe hebben de syndicaten nog geen enkele vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden gedurende het vorig jaar, omdat aan het eind van vorig jaar bleek dat de vorige regering dit niet had geregeld.

0
Overheid
ASGB-BERICHT

2021.027

PERSBERICHT : Artsensyndicaten dringen aan om vaart te zetten achter de vaccinatie van zorgmedewerkers

 

PERSBERICHT  – 9 februari 2021

De artsensyndicaten ASGB/kartel en BVAS willen dat de overheid en de bevoegde ministers vaart zetten achter de vaccinatie van de zorgmedewerkers in categorie 1a (met rechtstreekse patiëntencontacten), zoals meermaals uitdrukkelijk beloofd.

0
Overheid
ASGB-BERICHT

2021.024

ASGB/kartel had graag een leeftijdsgewijze aanpak van de vaccinaties gezien…

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT

2021.021

Reactie ASGB/kartel op  ‘ethische nota’ van de CM

 

Het ASGB/kartel heeft kennis genomen van de nota 'Redelijke en verantwoorde verloning voor artsen binnen de gezondheidszorg: Aanzet tot ethische reflectie’ van de CM en het interview met de heer Luc Van Gorp, voorzitter van de CM, in de krant De Morgen van 1 februari 2021.

Met de grote lijnen zijn we het  uiteraard eens. Herijking is immers al jaren een van de belangrijkste programmapunten van ASGB/kartel. We hebben er al meerdere symposia aan gewijd én wij gaven de opdracht aan het team van prof Annemans voor zijn studie.

0
ASGB-BERICHT

2021.015

De Chinese muur voor nieuwe nomenclatuur : opiniestuk

OPINIESTUK door Thomas Gevaert, voorzitter Specialistenvleugel ASGB

De meeste artsen zijn goed vertrouwd met het systeem van de nomenclatuur, maar het lange onderhandelings- en beslissingsproces achter elk nummer zal mogelijk minder bekend zijn.
 Als voorbeeld neem ik de vernieuwde nomenclatuur voor de pathologische anatomie (Art. 32).

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2020.217

Akkoord artsen-ziekenfondsen 2021

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.214

Persbericht dreigend tekort anti-stollingsmiddelen

PERSBERICHT 10/12/2020
De artsensyndicaten (ASGB/Kartel, AADM en BVAS) en de wetenschappelijke verenigingen (Belgian Society for Thrombosis and Haemostasis (BSTH) en Belgian Society for Cardiology (BSC)) zijn bezorgd over het dreigend tekort aan de geneesmiddelen Marevan en Marcoumar.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT

2020.194

PERSMEDEDELING : ASGB/Kartel tevreden met KB over regularisatie COVID-voorschotten

 

De voorbije maanden werd er in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Uiteraard was dit geen gemakkelijke oefening.  Het KB is gisteren – 12 november 2020 – echter gepubliceerd.

ASGB/Kartel wenst hierbij de volgende belangrijke accenten te benadrukken, waarop we ook altijd zijn blijven aandringen.

Ten eerste een billijke vergoeding voor het door de ASO gepresteerde werk tijdens deze periode.

0
financiering
ASGB-BERICHT

2020.174

Eerste evaluatie van het formateursverslag

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.
Vooreerst is het een goede zaak om een aantal gekende ASGB-kernpunten terug te vinden in de nota.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT

2020.170

Herziening nomenclatuur art.32 pathologische anatomie

 

Naar aanleiding van onze brief aan minister De Block over het uitblijven van de publicatie van de herziene nomenclatuur pathologische anatomie, kregen we tijdens de e-vergadering van de NCAZ van 28/9 te horen dat de minister van Begroting zijn schuif aan het leegmaken is en het KB vandaag of morgen zal ondertekenen.

Beter laat dan nooit.

De publicatie gebeurt simultaan met de KB’s i.v.m. het rationeler gebruik van klinische biologie waardoor het benodigde budget moest worden vrijgemaakt.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT

2020.167

Behoeften 2021

 

Naar jaarlijkse gewoonte moest aan het RIZIV een lijst bezorgd worden voor het "vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk zijn voor de financiering van de sector" in het kader van de begroting 2021, de z.g. "behoeften".

0
ASGB-BERICHT

2020.166

Gezamenlijk persbericht Kartel-BVAS i.v.m. verloning ASO

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

0
ASGB-BERICHT

2020.127

Wachtposten kunnen weekwachten verder zetten.

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0