P4P, vraag naar indicatoren

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.158

 

In de FRZV wordt een werkgroep Pay for Performance opgericht.

Bijgevoegd vindt u een reflectienota op basis van vroegere vergaderingen over dit onderwerp.

Het standpunt van het ASGB is dat we het eens zijn met het principe en het zelfs toejuichen.

Maar enkel en alleen indien de financiering gebaseerd wordt op harde, controleerbare, niet-manipuleerbare en niet op zelfrapportering berustende indicatoren.

Wat tot hiertoe voorligt komt daaraan geenszins tegemoet.

Een relevante, niet-manipuleerbare, multidisciplinaire en ziekenhuisbrede indicator zou de gewogen, gestandaardiseerde perioperatieve mortaliteit kunnen zijn (cfr. R. Pearse et al, Lancet).

Graag verzoeken we u om bijkomende suggesties naar bruikbare indicatoren.


 

AAN DE LEDEN VAN DE FEDERALE RAAD VOOR ZIEKENHUISVOORZIENINGEN

Betreft :   Werkgroep P4P

Geachte leden,

Naar aanleiding van de presentatie (zie bijlage) van de resultaten van het programma “Pay for Performance” voor algemene ziekenhuizen (tijdens de plenaire van 9 juli), heeft de Raad beslist om een werkgroep “P4P” binnen de FRZV op te richten.

Dhr. Marc Geboers neemt het voorzitterschap van de werkgroep waar.

De leden die zich al kandidaat stelden zijn : Goemaere D., Dussart M., Rutsaert R., Verschoren Bert (als expert)

Elk effectief of plaatsvervangend lid (en experten) die wensen deel te nemen aan deze werkgroep worden verzocht zijn of haar kandidaatstelling over te maken aan het secretariaat van de FRZV : secrtcfeh-frzv@health.fgov.be (uiterlijk op vrijdag 4 september 2020).

De datum van de (zoom) eerste vergadering zal u later meegedeeld worden.

Met vriendelijke groeten, Le secrétariat

 

 

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1