Organisatie en financiering van triage- en afnamecentra 28/07/2020

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.145
Icoon thema financiering

Geachte collega

Vanwege de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse gemeenschap ontvingen we dit bericht.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Beste contactpersonen voor de Antwerpse triage- en staalafnamecentra,

Cc: betrokken overheidsorganisaties en experten,

Cc: gouverneur Antwerpen

(Ik informeer vervolgens apart ook nog de huisartsenverenigingen en -syndicaten)

 

Ik contacteer u vanuit de coördinerende rol van het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid inzake de triage- en staalafnamecentra. Deze centra werden, rekening houdend met de bevoegdheden, ontwikkeld in afstemming met de huisartsenverenigingen en via interfederaal overleg en akkoord tussen ons DG, het RIZIV en de deelstaatadministraties. Daarover werd een protocolakkoord gesloten dat u ter info in bijlage vindt, alsook werden door het RIZIV regelingen getroffen tot financiering van coördinatie en zorg waarover u meer info vindt op https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/vergoedingen-triagecentra.aspx . Ook de Vlaamse overheid werkt aan een kader inzake de ondersteuning van de huisartsenkringen voor hun coördinerende rol ter zake.

 

Sinds enkele dagen worden wij uit verschillende hoeken benaderd over de snel acuut problematisch wordende problematiek van staalafnamecapaciteit in het Antwerpse en de druk op de huisartsengeneeskunde, o.m. ten gevolge van de opflakkering van de epidemie, alsook de teststrategie voor o.m. terugkerende of zelfs vertrekkende reizigers. Gisterenmidag vond met alle vertegenwoordigers van federale (FOD/RIZIV) en deelstatelijke administraties een overleg plaats om over de problematiek te spreken. Ik had ook contacten met het terrein, en gisteravond ook met de Antwerpse gouverneur. Die discussies brachten een aantal zaken naar voor die we gaan ontwikkelen en uitwerken, maar ondertussen is het weekend vinden we het met de verschillende overheidsorganisaties belangrijk u volgende info mee te geven.

 

De huidige context is als volgt:

  • We hebben tijdens de eerste golf de triage- en staalafnamecentra gecreëerd via interfederale coördinatie, neergelegd in bijgaand protocol goedgekeurd door de IMC Volksgezondheid. Dit kader blijft van toepassing.
  • De triage- en staalafnamecentra staan onder de coördinatie van de huisartsenkringen, kringen die op hun beurt organiek geregeld worden door de Vlaamse overheid sinds de 6e staatshervorming, inclusief reglementering en subsidiëring.
  • Er is door de ziekteverzekering voorzien in financiële ondersteuning: https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/vergoedingen-triagecentra.aspx . Er is daarin o.m. voorzien dat 1) triage- en staalafnamecentra satellieten voor staalafname kunnen voorzien; en 2) dat verpleegkundigen die staalafname kunnen doen en daarvoor vergoed kunnen worden; en 3) dat de triage en staalafnamecentra ten belope van 36 uren per dag per geregistreerd centrum verpleegkundige zorg kunnen gefinancierd zien (ongeachte op 1 of meerdere locaties van staalafname). Indien er 6 swabs per uur gebeuren (wat volgens info van het terrein nog een onderschatting is), kunnen er dus per centrum in totaal theoretische maximum gesubsidieerde capaciteit van 216 swabs per dag.
  • Voor locatieproblemen lijkt het me de logica zelve dat lokale besturen met huisartsenkringen naar oplossingen zoeken. De huisartsenkringen kunnen zich aldus tot hun lokaal bestuur richten.  
  • Als er saturatie is bij de huisartsen – in hun kabinet, in wachtpost, of in triage- en staalafnamecentrum – dan moet in de eerste plaats de huisartsenkring initiatieven nemen om te kijken hoe dat wordt opgelost. Vlaamse en federale overheid willen, elk vanuit hun bevoegdheden, kijken hoe daarbij kan worden geholpen. Wij zijn er zeker van dat dat ook geldt voor de lokale besturen.
  • Ziekenhuizen zijn in feite geen geschikte surge capacity voor staalafname: kan niet dat spoed gesatureerd wordt daarvoor. Ziekenhuizen moeten voor staalafname vooral focussen op hospitalisaties en ook (sommige) ontslagen. A la guerre comme à la guerre, natuurlijk, maar eigenlijk is dat geen (goede) oplossing.

 

In de komende dagen en week bekijken we waar we het huidige kader kunnen optimaliseren. Enkele zaken die aan bod kwamen in discussie gisterenmiddag aan bod kwamen:

  • Huisartsen (kabinet, wachtposten, triage- en staalafnamecentra) in eerste instantie inzetten voor symptomatisch testen. Pas in tweede instantie voor asymtomatische, waarbij we willen bekijken welke alternatieven we op korte termijn kunnen ontwikkelen.
  • De overheden willen ook bekijken hoe we de kringen kunnen helpen bij het zoeken van verpleegkundige capaciteit.
  • Indien 36 uren onvoldoende, kan vanaf bepaalde saturatiedrempels uren contingent verhoogd worden
  • Aanpassen reglementair kader van deelstaten voor huisartsenkringen te ondersteunen voor coördinerende rol inzake triage- en staalafnamecentra, zoals protocol ook voorzag.

 

Namens het Interfederaal Interadministratief Comité Primary & Outpatient Care, een werkgroep in de schoot van de Risk Management Group,

Pedro Facon

Directeur-generaal Gezondheidszorg – Directeur-général Soins de santé

Secretaris van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid – Secrétaire de la Conférence Interministérielle Santé Publique
Place Victor Hortaplein, 40/10 | 1060  Bruxelles/Brussel | Belgique/België
t +32(0) 2 524 85 01 / +32(0) 2 524 97 03

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4