Pilootproject tele-expertise dermatologie

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.144

Geachte collega

In het lopende akkoord 2020 zijn pilootprojecten voor telegeneeskunde voorzien.

5.3. Telegeneeskunde De toepassing en financiering van telegeneeskunde (teleconsultatie en tele-expertise) zal worden voorbereid in een werkgroep met leden van de NCAZ. Bovendien wordt voorgesteld een aantal pilootprojecten op te starten.

5.3.1. Tele-expertise dermatologie en oftalmologie De NCAZ wenst gebruik te maken van de bestaande mogelijkheden om via beveiligde communicatiekanalen medische informatie en foto’s uit te wisselen tussen drie partijen: patiënt, huisarts en specialist, met het oog op diagnose, behandeling of preventie van huidaandoeningen omdat teledermatologie een snellere, meer toegankelijke, kwaliteitsvolle en kosteneffectieve dermatologische zorg kan bieden. Een budget van 184.000 euro wordt vrijgemaakt voor het opstarten van een landelijk pilootproject dat na evaluatie kan uitgerold worden tot een definitieve regeling. In dezelfde optiek zal ook een pilootproject worden gelanceerd inzake teleoftalmologie.

Het pilootproject voor dermatologie kan nu van start gaan.

Geïnteresseerde dermatologen en huisartsen kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen.

Het deelnameformulier kan u via deze link downloaden van de Riziv website.

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/tele-expertise-pilootproject-dermatologie.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=NL20200724

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Pilootproject tele-expertise: dermatologisch advies op afstand

Er start een pilootproject waarbij een nieuwe methode van tele-expertise wordt ontwikkeld en geëvalueerd. Hierbij kan een huisarts een advies op afstand vragen aan een dermatoloog over een klinische vraag die zich stelt in de huisartsenpraktijk.

Tele-expertise is een vorm van telegeneeskunde waarbij zorgverleners onderling op afstand overleggen over een specifieke patiënt, zonder dat deze erbij aanwezig is.

Wat houdt dit pilootproject teledermatologie in?

In dit pilootproject wordt een nieuwe methode onderzocht waarbij 3 partijen (patiënt, huisarts en specialist) via beveiligde communicatiekanalen medische informatie en foto’s uitwisselen. Dit gebeurt met het oog op diagnose, behandeling of preventie van huidaandoeningen.

In deze pilootstudie trachten we aan te tonen dat dit een kwaliteitsvolle, snelle, toegankelijke, veilige en kosteneffectieve manier is van het verstrekken van dermatologisch advies via consultaties op afstand.

In dit pilootproject trachten we 2000 tele-expertises te laten uitvoeren door maximaal 30 deelnemende dermatologen, die op hun beurt elk samenwerken met een twintigtal huisartsen.

We zullen de huisartsen, dermatologen en patiënten bevragen over de ervaringen met deze nieuwe methode. Na afloop van de pilootstudie, stellen we een evaluatierapport op over deze nieuwe methode van dermatologisch advies op afstand.

In praktijk

We ontwikkelen een methode waarbij de huisarts via zijn elektronisch medisch dossier (EMD) een elektronisch formulier kan versturen naar de dermatoloog (via een overeenkomst tussen RIZIV, een software-ontwikkelaar en wetenschappelijke instellingen).

  1. De huisarts verstuurt het formulier via een beveiligde kanaal (eHealth) naar de dermatoloog.
  2. De dermatoloog zal via hetzelfde kanaal zo snel mogelijk een antwoord te sturen met een eventuele diagnose, behandelingsvoorstel of vragen om de patiënt toch fysiek te verwijzen.
  3. De huisarts neemt dan opnieuw contact op met de patiënt voor de verdere afhandeling van het probleem.

Dit elektronisch formulier bevat de persoonlijke en medische informatie, fotomateriaal van de huidpathologie en een klinische vraag van de huisarts.

Er worden geanonimiseerde gegevens verzameld uit het elektronisch formulier (type huidpathologie, snelheid van antwoord, of er toch een fysieke verwijzing noodzakelijk is, enz.).

Wanneer loopt dit pilootproject ?

De overeenkomst werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité op 13 juli 2020. Nadien gebeurt de technische en wetenschappelijke voorbereiding voor dit pilootproject. De eerste tele-expertises zullen vermoedelijk starten in november 2020. De studie zal maximaal 1 jaar lopen en eindigt vroeger indien de 2000 beoogde tele-expertises sneller bereikt worden.

Welke artsen kunnen deelnemen aan dit pilootproject?

30 GEACCREDITEERDE DERMATOLOGEN

Geaccrediteerde dermatologen die wensen deel te nemen aan dit pilootproject kunnen zich kandidaat stellen door een  te ondertekenen en voor 31 augustus 2020 door te sturen naar mobilehealth@riziv-inami.fgov.be.

De dermatologen verbinden zich via dit deelnameformulier tot een aantal zaken zoals snel te antwoorden op de klinische vragen van de huisartsen, beschikbaarheden voor tele-expertises door te geven via een module, beschikbaar te zijn voor een fysieke verwijzing indien de doorgestuurde casus dit vereist, een opleiding te volgen over het gebruik van tele-expertise, enz.
We verwachten van deelnemende dermatologen dat men een 100-tal tele-expertises uitvoert tijdens de looptijd van de studie.

Per verrichte tele-expertise is er een vergoeding voorzien van 22,33 euro, die via derdebetalersregeling wordt betaald aan de dermatoloog. Het pilootproject voorziet ook een bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de deelnemende dermatologen.

Indien er meer dan 30 kandidaten dermatologen zijn, kan een selectie gemaakt worden op basis van de setting van de praktijk van de dermatoloog (ambulant, algemeen of universitair ziekenhuis), de geografische spreiding van de praktijken en de inschrijvingsdatum van de dermatologen.

400 HUISARTSEN

Huisartsen kunnen deelnemen aan dit pilootproject door een deelnameformulier (huisartsen) te versturen naar mobilehealth@riziv.fgov.be.

Zij verbinden zich hierdoor ook aan een aantal zaken, zoals het inlichten van de patiënt over de methode, kwalitatieve en volledige informatie aan te leveren, het doorsturen van 5 tot 10 casussen tijdens de looptijd van de studie, te beschikken over een elektronisch medisch dossier en een eHealthbox, enz.

Het elektronisch formulier zal beschikbaar zijn in alle gehomologeerde softwarepakketten.

Indien er meer dan 400 kandidaat huisartsen zijn, kan een selectie gebeuren op basis van de geografische spreiding en de inschrijving van de kandidaat.

 

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4