Nomenclatuur voor oftalmologie, OCT

ASGB-BERICHT 2020.005

Geachte Collega

In het BS van 18/12/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor oftalmologie.

Voor de financiering van de OCT werden gedeeltelijk nieuwe middelen ter beschikking gesteld maar de oftalmologen hebben zelf een significante inspanning gedaan om de eigen nomenclatuur te rationaliseren en besparingen te realiseren.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID 

29 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, h), 2°, en 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 12 juni 2018;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 12 juni 2018;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 25 juni 2018;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 18 juli 2018;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 23 juli 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 november 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 oktober 2019;
Gelet op advies 66.641/2 van de Raad van State, gegeven op 7 november 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 14, h), 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de volgende toepassingsregel wordt na de verstrekking 248511-248522 ingevoegd:
"De prestatie 248511-248522 mag enkel worden aangerekend bij patiënten met nachtblindheid en/of fotofobie en met een gestoorde elektroretinografie.";
2° de volgende interpretatieregel wordt na de verstrekking 248975-248986 ingevoegd:
"De verstrekking 248975-248986 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 248356-248360, 248371-248382, 248393-248404, 248430-248441 en 248452-248463.";
3° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 249270-249281 wordt vervangen door "N 210";
4° de volgende interpretatieregel wordt na de verstrekking 249270-249281 ingevoegd:
"De verstrekking 249270-249281 mag maximaal 3 maal per kalenderjaar worden aangerekend per patiënt";
5° de betrekkelijke waarde van 248953-248964 wordt vervangen door "N 62";
6° de volgende nieuwe verstrekkingen en toepassingsregels worden na de verstrekking 248953-248964 ingevoegd:
"248356-248360
Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een behandeling met intravitreale injecties............... . . . . . ...........................N 47
De verstrekking 248356-248360 mag maximaal 6 maal per kalenderjaar worden aangerekend enkel met het oog op het uitvoeren van verstrekking 248334-248345 in het betrokken of daaropvolgend kalenderjaar.
248371-248382
Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van de opvolging van een medicamenteuze glaucoombehandeling......... . . . . . ...............N 47
De verstrekking 248371-248382 mag maximaal 1 maal per kalenderjaar worden aangerekend.
248393-248404
Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van de diagnostiek bij jongeren onder de 16 jaar van refractaire amblyopie, neuropathie, retinopathie, uveïtis of congenitale oogaandoeningen.................. . . . . . ...........N 47
De verstrekking 248393-248404 mag maximaal 4 maal worden aangerekend voor de leeftijd van 16 jaar.
248430-248441
Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een vitreoretinale ingreep... . . . . . .........N 47
De verstrekking 248430-248441 mag maximaal 1 maal per patiënt worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783 en maximaal 1 maal per patiënt tot 90 dagen na één van de verstrekkingen 246654-246665 of 246772-246783.
248452-248463
Bidimensionele tomografie door optische coherentie met behulp van laser van het oog of ogen met minimum 8 coupes per oog, met geschreven protocol, in het kader van een preoperatief onderzoek bij cataract met een abnormale macula of papil.................................... . . . . . ..........N 47
De verstrekking 248452-248463 mag maximaal 1 maal per patiënt worden aangerekend binnen de 90 dagen voorafgaand aan de verstrekkingen 246912-246923, 246595-246606, 246610-246621, 246676-246680, 246934-246945 of 246890-246901.
De indicatiestelling en het verslag van elk OCT-onderzoek wordt in het medisch dossier van de patiënt opgenomen en dit zowel voor de terugbetaalde als niet terugbetaalde uitgevoerde OCT-onderzoeken.".
Art. 2. In artikel 25, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de volgende toepassingsregel wordt ingevoegd na de toepassingsregel die volgt op de verstrekking 599480:
"De verstrekking 599480 mag niet gecumuleerd worden met verstrekkingen uit artikel 14, h).";
2° in de limitatieve lijst die volgt op de verstrekking 597800, worden de rangnummers 246551, 246573, 246212, 246654, 246772, 246595, 246676, 247575, 247590, 247612, 247634, 247656, 247553, 246912 et 246934 opgeheven.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 29 november 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4