Forfaitaire honoraria klinische biologie voor niet-gehospitaliseerden

ASGB-BERICHT 2019.141
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 27/11/2019 verscheen een KB i.v.m. forfaitaire honoraria klinische biologie voor niet-gehospitaliseerden.

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

10 OKTOBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 60, § 3, vervangen bij de wet van 24 december 1999 en gewijzigd bij de wet van 23 december 2009;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen;
Gelet op het voorstel van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 28 augustus 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 8 november 2017;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 13 november 2017;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 februari 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 maart 2018;
Gelet op het advies 66.506/2/V van de Raad van State, gegeven op 9 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2, § 1 van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van de nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 november 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het punt a) worden de bedragen "18,31 EUR", "29,69 EUR", "33,65 EUR" en "35,65 EUR" vervangen door respectievelijk "18,16 EUR", "29,44 EUR", "33,37 EUR" en "35,36 EUR";
2° in het punt b) worden de bedragen "19,07 EUR", "30,87 EUR", "34,96 EUR" en "37,01 EUR " vervangen door respectievelijk "18,92 EUR", " 30,62 EUR", "34,67 EUR" en "36,71 EUR".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 10 oktober 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.146

 

In het BS van 9/12/2019 verscheen het lang verwachte KB i.v.m. de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen 2018.

We gaan geen woorden meer vuil maken aan de schandalig lange periode van uitstel.

Vanaf 13 december 2019 kunt u uw aanvraag indienen. De aanvraagtermijn loopt t/m 08/03/2020.

Hoe vraag ik de geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar 2018?

De premie moet individueel elektronisch aangevraagd worden.

1. surf naar www.myriziv.be  

0
ASGB-BERICHT 2019.140

 

Tijdens de vergadering van onze raad van bestuur van 7 november 2019 werd beslist om in de loop van januari 2020 nieuwe verkiezingen voor onze algemene vergadering en onze raad van bestuur te organiseren.

Verdere instructies over de procedure ontvangt u later.

In dit stadium willen we u wel al vragen om te overwegen om u kandidaat te stellen.

0
ASGB-BERICHT 2019.148

Geachte collega

In het BS van 9/12/2019 verscheen een KB i.v.m. implantaten gynaecologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0