Structurele hervorming van de nomenclatuur ging van start op 25/9/2019.

ASGB-BERICHT 2019.112
Icoon thema honorarium

 

Op 25/9/2019 werd het officiële startschot gegeven voor de structurele hervorming van de nomenclatuur.

Het ASGB/kartel is verheugd dat nu eindelijk wordt gestart met dit belangrijke project.

De ambities zijn niet gering.

In een persbericht van het RIZIV lezen we:

De structurele hervorming heeft verschillende doelen, onder meer:

  • -     het corrigeren van onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten en tussen artsen-specialisten onderling;
  • -     het updaten en aanpassen van de nomenclatuur aan de evoluties in de medische activiteit en nieuwe modellen van zorgverlening (bijv. telegeneeskunde ; multidisciplinaire zorg;...)
  • -     het verbeteren van de interne logica, leesbaarheid en transparantie van de nomenclatuur;
  • -     het invoeren van incentives die samenwerking en kwaliteit bevorderen;
  •  

Het ASGB/kartel was er altijd al van overtuigd dat alleen door een grondige herwerking van de nomenclatuur een echte herijking van de inkomens van artsen tot stand kan komen, die een opwaardering van de z.g. intellectuele activiteit beoogt en ook rekening houdt met de tijd, die b.v. aan overleg wordt besteed.

Daarom kwam het ASGB/kartel in 2016 al zelf met een voorstel, dat werd uitgewerkt met de ploeg van de professoren Annemans en Trybou (Herijking van de medische nomenclatuur in België. Voorstel van principes en methodiek).

Het RIZIV werkt samen met 3 equipes (ULB, UGent en Möbius) en er is uitgebreid overleg voorzien met de zorgverstrekkers, via beroepsverenigingen en syndicaten.

Het hele project zal zeker vier jaar in beslag nemen.

Het persbericht van het RIZIV leest u hier.

Het verloop van het project staat hier beschreven.

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.012

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

0
ASGB-BERICHT

2020.011

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

0