Elektronische publicatie van laboresultaten*

ASGB-BERICHT 2019.006
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 27/12/2018 verscheen een verordening van het Verzekeringscomité i.v.m. de elektronische publicatie van laboresultaten.

met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

17 DECEMBER 2018. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het artikel 24, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
Gelet op het advies van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 februari 2018;
Gelet op het advies van de Nationale commissie Artsen-ziekenfondsen van 4 juli 2018;
Na erover te hebben beraadslaagd in haar vergadering van 17 december 2018;
Besluit :
Artikel 1. In de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt een hoofdstuk XV/2 ingevoegd, luidende :
"Hoofdstuk XV/2. - Modaliteiten van publicatie van de resultaten van de analyses van de klinische biologie
Art. 32/13. Voor de elektronische vorm bedoeld in artikel 24, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, moet gebruik gemaakt worden van tekst, pdf, of xml-formaat.".
Art. 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.
Brussel, 17 december 2018.
De Leidend ambtenaar,
Alain GHILAIN Directeur-generaal a.i.
De Voorzitter,
J. VERSTRAETEN

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen