Pensioenvorming artsen in opleiding

ASGB-BERICHT 2018.056
Icoon thema financiering

Op verzoek van het ASGB/kartel staat op de agenda van de medicomut van a.s. maandag 11 juni 2018 de pensioenvorming van artsen in opleiding. 

Het ASGB/kartel is van mening dat met de opbouw van een degelijk pensioen best zo vroeg mogelijk wordt gestart. Aangezien het merendeel van de jonge collega's later verder zal werken als zelfstandige, is de beste oplossing volgens ons om het RIZIV Sociaal Statuut te verhogen voor de huisartsen en specialisten in opleiding. Wij stellen voor om het vrijgekomen bedrag, dat wordt uitgespaard door het invoeren van prestatiedrempels voor het toekennen van het Sociaal Statuut, hier prioritair voor te gebruiken.

ASGB-BERICHT 2018.139
Icoon thema honorarium

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

ASGB-BERICHT 2018.138
Icoon thema honorarium

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.