Dringende Medische Hulp (DMH)

ASGB-BERICHT 2018.55
Icoon thema honorarium

De honorering van medische zorgen in het kader van Dringende Medische Hulp (DMH) bij zorgbehoevenden die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven wordt geregeld door de ‘Wet Colla’ van 12/12/1999.

Nadat een illegale verblijver zich gemeld heeft bij het OCMW van zijn verblijfplaats, kan hij aanspraak maken op medische zorgen bij dringende medische noodzaak.

De zorgvertrekker kan zijn honorariumnota aanbieden aan het OCMW, die instaat voor de betaling.

Er zijn geen criteria die de dringendheid van de medische noodzaak omschrijft.

Minister Ducarme voert een wetswijziging in, waarbij de OCMW’s niet meet instaan voor de betaling. De ereloonnota’s zullen moeten overgemaakt aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Een adviserend arts zal oordelen over de wel of niet dringendheid van de geattesteerde prestatie. De zorgverstrekker kan zich niet baseren op criteria of lijsten van verstrekkingen die de dringendheid definiëren, terwijl de adviserende arts zijn criteria wel naar eigen goeddunken kan invullen. Indien deze een prestatie als niet dringend beoordeeld, dan zal er geen betaling volgen.

Afgevaardigden van het Kartel hadden overleg met vertegenwoordigers van het Cabinet Ducarme en daar werd bevestigd dat de wetgever geen criteria zal opstellen.

Deze koerswending werd besproken op de Raad van Bestuur van het KARTEL (ASGB, GBO, MODES) van 6 juni 2018.

Het voornemen om de betaling van geleverde prestaties te laten afhangen van een a posteriori beoordeling door een adviserend arts van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV - CAAMI), zonder vooraf gekende criteria, wordt als totaal onaanvaardbaar afgewezen.

ASGB-BERICHT 2019.062
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 16/4/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Het is de  (en onze) bedoeling om voor een reeks repetitief aangevraagde verstrekkingen klinische biologie de terugbetalingsfrequentie te beperken.

De voorschrijvers wordt met aandrang gevraagd om hiermee rekening te houden anders dreigt de patiënt de dupe te worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.061
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 11/4/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het ziekenhuisnoodplan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

ASGB-BERICHT 2019.060
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.