Archief

ASGB-BERICHT 2018.148

 

Beste,

Onze oproep las je maandag ook in de Nieuwsbrief over de hervorming van de eerste lijn (zie hieronder). Zou u deze oproep a.u.b. in uw netwerk kunnen verspreiden? Het is een unieke kans voor elke zorg- en welzijnsaanbieder om zijn mening te laten horen.

Alvast bedankt moest u dit al gedaan hebben, of plannen te doen!

Geef je mening in ons onderzoek naar geïntegreerde financiering

Vanuit de Vlaamse overheid voeren we onderzoek naar een meer geïntegreerde financiering voor de eerstelijnszorgaanbieders.

ASGB-BERICHT 2018.147

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de overeenkomsten voor slokdarm- en pancreaschirurgie zoals ze op 17/12/2018 door het Verzekeringscomité werden goedgekeurd.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.146

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de nieuwe tarieven voor raadplegingen, toezicht en reiskosten die op 1/1/2019 in voege gaan.

Ze zijn nog onder voorbehoud tot publicatie op de website van het Riziv.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.145

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een reeks nieuwe tarieven voor medische verstrekkingen die op 1/1/2019 in voege treden.

Ze zijn nog onder voorbehoud van publicatie op de website van het Riziv.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.144

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u tarieven voor:

-          klinische biologie

-          medische beeldvorming

-          fysiotherapie

-          menselijk lichaamsmateriaal

die op 1/1/2019 in voege treden. Ze zijn nog onder voorbehoud van publicatie op de website van het Riziv.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.143

 

Geachte collega

In het BS van 18/12/2018 verscheen het lang verwachte KB i.v.m. de laagvariabele zorg.

Niets te vroeg want het nieuwe systeem zal al worden toegepast op de opnemingen vanaf 1 januari 2019.

De uitgesloten verstrekkingen -die dus verder à l’acte betaald blijven- worden hieronder opgesomd.

Omdat vroeger al werd opgemerkt dat de weerhouden APR-DRG’s niet alleen qua pathologie maar ook qua uitgaven redelijk homogeen waren stelt zich de vraag of bij dit alles het sop de kool waard is.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.142

 

In het BS van 10/12/2018 verscheen een Besluit van de Vlaamse regering i.v.m. de subsidiëring van ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

26 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.141

 

In het BS van 14/12/2018 verscheen een aanvulling op het protocolakkoord medische beeldvorming.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2018.140

Geachte collega

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp op de netwerken dreigt aanzienlijke vertraging op te lopen.

Naar verluidt werkt de Vlaamse regering intussen gewoon verder aan het dossier. Wordt vervolgd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.139

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.138

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2018.137

 

Op de NCAZ van 3/12/2018 werd op onze vraag van enkele maanden geleden, het dossier van de pensioenopbouw van ASO/HAIO terug besproken.

Het Riziv heeft hierover een ontwerpnota opgemaakt waarmee wij ons in dit stadium, in belang van de ASO/HAIO, moeilijk kunnen akkoord verklaren.

Wij zijn al jaren absoluut vragende en eisende partij om de sociale bescherming van ASO/HAIO, in het bijzonder hun pensioenopbouw, te verbeteren.

Maar dit voorstel zal o.i. paradoxaal genoeg resulteren in een lager i.p.v. in een hoger (wettelijk + VAPZ) pensioen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.136

 

In het BS van 13/11/2018 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.135

 

In het BS van 14/11/2018 verscheen een MB i.v.m. de huisartsenzones.

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

17 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit betreffende de huisartsenzones

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.134

 

In het BS van 16/11/2018 verscheen een vuilbakwet inzake gezondheid.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 OKTOBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1)

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.133

 

In het BS van 20/11/2018 verscheen een KB i.v.m. de criteria voor een palliatieve patiënt.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

21 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om een palliatieve patiënt te definiëren

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.132

 

In het BS van 28/11/2018 verscheen een Besluit i.v.m. de erkenningsnormen voor een MUG.

VLAAMSE OVERHEID

19 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.131

 

In het BS van 28/11/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur cardiologie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.130

In het BS van 30/11/2018 verscheen het KB i.v.m. de regeling van de Riziv sociale voordelen voor 2018.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren