Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019058

 

Geachte collega

In het BS van 1/4/2019 verscheen een KB i.v.m. de bloedbank.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

10 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2019.057

Geachte Collega

Hierna vindt u het standpunt van het ASGB rond toegankelijke zorg. Dit zal na de verkiezingen aan de informateur meegedeeld worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


STANDPUNT TOEGANKELIJKE ZORG

De essentie van ons verplicht zorgverzekeringssysteem is de verzekering van optimale betaalbare zorg voor iedere rechthebbende. De betaalbaarheid wordt mogelijk gemaakt doordat iedereen bijdraagt volgens draagkracht. Het jaarlijks of tweejaarlijks tarievenakkoord zou de toepassing van dit principe moeten garanderen.

Icoon thema netwerk
ASGB-BERICHT 2019.056

Geachte collega

Het memorandum van het VBS, waarvan de sterke 'Alliantie’ met het BVAS gekend is, en de terechte reactie van AADM op dit memorandum leidt maar tot één stelling: de waarheid ligt in het midden.

ASGB-BERICHT 2019.055

 

Voor snelle beslissers!

Als sponsor van het Symposium Medische Wereld kan het ASGB onder zijn leden 3 gratis VIP kaarten uitdelen voor dit zeer interessante evenement, dat plaats vindt op zaterdag 11/05/2019 op de campus van de VUB in Jette.

Het programma vindt u in bijlage.

Een VIP ticket betekent:  toegang tot het congres, tot de VIP lounge en toegang tot het avondfeest in het Kasteel van de plantentuin in Meise.

Dit zijn de voorwaarden:

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.054

 

Geachte Collega

Zopas werden in het parlement twee wetten gestemd die een belangrijk impact hebben op de beroepsuitoefening en voornamelijk een verbetering van de kwaliteit tot doel hebben.

U vindt in bijlage de integrale tekst van de wet, evenals de memorie van toelichting, waarin de bepalingen worden verduidelijkt.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.053

 

Geachte collega

In het BS van 28/3/2019 verscheen de Wet op de ziekenhuisnetwerken.

Volgende stap is de erkenning van de individuele netwerken door de Gemeenschappen.

Wij blijven er in de adviescommissies (FRZV) op aandringen om in een eerste overgangsfase pariteit in de netwerk medische raad te voorzien maar krijgen daarbij geen steun van de andere partners, noch op de bank van de beheerders noch van het andere syndicaat.

ASGB-BERICHT 2019.052

 

Geachte collega

In het BS van 25/3/2019 verscheen een KB als corrigendum op cumulregel 347 i.v.m. het doseren van guanidinoacetaat en creatine (Maximum 1) (Cumulregel 347) (Diagnoseregel 40, 132)

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.051

 

Geachte collega

In het BS van 13/3/2019 verscheen een KB met nieuwe nomenclatuur voor zwangerschapsechografie.

Op 28/3/2019 verscheen hierop een corrigendum.

We hebben in de TGR vastgesteld dat er nog geen nomenclatuurnummer voorzien is om de hogere vergoeding voor meerlingenzwangerschap te tarifiëren. Dit dreigt tot heel wat discussie met de verzekeringsinstellingen te leiden.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2019.050

 

Geachte collega

Het Riziv publiceerde deze correctie op een vroegere omzendbrief i.v.m. de laagvariabele zorg (zie bijlage)

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.048

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.046

 

Geachte collega

We vroegen om de alsmaar aanslepende aanvraag voor de Rizivpremie voor gepensioneerde artsen opnieuw te bespreken op de vergadering van de NCAZ van 18/3.

Volgens het Riziv ligt het dossier nog steeds bij de minister van Begroting. Het moet ook nog naar de Raad van State. Het zal dus nog heel wat tijd vergen vooraleer dit zal afgehandeld zijn.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.045

 

Geachte collega

Bijgevoegde brief werd verstuurd aan de heer J. De Cock, voorzitter van de NCAZ en aan de heer Luc Van Gorp, voorzitter van het IMA.

We vroegen om dit te agenderen op de NCAZ van maandag 18/3.

De ziekenfondsen konden ons geen zinnige verklaring geven waarvoor deze registratie nog dient.

Toch wensen ze deze te behouden omdat er ‘mogelijk later iets mee zou kunnen gedaan worden’ en ze wensen zelfs dat deze gegevens in de toekomst gecodeerd zouden verstuurd worden. De administratieve last zou dus nog toenemen.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2019.044

 

Geachte collega

De zorgtrajectcontractformulieren werden sedert 1/1/2019 aangepast.

De patiënt moet geen toestemming meer geven om zijn gegevens voor wetenschappelijke evaluatie te laten gebruiken en de arts of het ziekenhuis moeten hun KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen) ook opgeven.

De reeds lopende contracten blijven geldig.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.043

 

Geachte collega

 

Volgende week wordt op de NPCGZ deze adviesaanvraag i.v.m. de medische raad van de netwerken besproken.

Graag vernemen we welke aandachtspunten u hier wenst besproken te zien.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.042

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de plannen van de minister i.v.m. de erkenning en financiering van de stagemeesters.

Tevens het advies dat de Hoge Raad hierover in oktober ll. geformuleerd  heeft.

Op onze vraag heeft de kabinetsvertegenwoordiger bevestigd dat het oorspronkelijke plan om ook de assistentiehonoraria hiervoor te gebruiken (voorlopig?) niet doorgaat.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2019.041

 

Geachte collega

Tijdens de vergadering van de Hoge Raad van 14/3/2019 werd bijgevoegde adviesaanvraag en voorontwerp van KB i.v.m. de erkenningen psychiatrie en kinderpsychiatrie besproken.

Deze discussie sleept al lang aan en stuitte op grondige meningsverschillen tussen beide beroepsgroepen.

Graag vernemen we de menig van onze leden psychiaters en kinderpsychiaters dienaangaande.

Een vergadering kan eventueel (op zeer korte termijn) worden afgesproken indien dit nuttig geacht wordt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

 

ASGB-BERICHT 2019.040

 

Geachte collega

In het BS van 7/3/2019 verscheen een Besluit i.v.m. de ombudsfunctie in de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

ASGB-BERICHT 2019.039

 

Geachte collega

In het BS van 28/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie, intravitreale injecties. Ze gaat in voege op 1 april.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID