Archief

coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.049

 

Zaterdagmorgen 21 maart 2020 vond voor de eerste maal in de geschiedenis een vergadering op afstand plaats via teleconferentie tussen het RIZIV en vertegenwoordigers van de drie artsensyndicaten.

De bedoeling was om snel een aantal concrete beslissingen te nemen en voorstellen te doen, die te maken hebben met allerlei praktische regelingen, die nodig zijn bij de aanpak van de coronacrisis.

 

Over de triagecentra publiceerde het RIZIV inmiddels een bericht op de eigen website.

0
RIZIV logo
ASGB-BERICHT 2020.058

Vanaf 1 april 2020 staat de medicatie voor astma en COPD (SABA, SAMA, LABA, LAMA, ICS, alle vaste combinaties, leukotrieenantagonisten en theophylline) in Hoofdstuk I. Dat wil dus zeggen dat er geen machtiging van de adviserend arts meer nodig is en dat er geen controle a posteriori meer kan gebeuren.

Alleen de monoclonale antilichamen voor de behandeling van astma blijven in Hoofdstuk IV, maar de vergoedingsvoorwaarden en de benodigde bijlagen werden aangepast.

0
ASGB-BERICHT 2020.056

 

 

Er werd opnieuw een nieuwe versie van de procedure voor huisartsen gepubliceerd op de website van Sciensano.

De wijzigingen zijn in het geel aangeduid.

Het gaat vooral om wijzigen van de richtlijnen rond terugkeer naar het werk voor COVID+ zorgverleners en het verduidelijken van de test-strategie in woon-zorgcentra en andere residentiële collectiviteiten.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.055

 

Op de website van het RIZIV verscheen een aantal nieuwe uitzonderlijke maatregelen i.v.m. de corornacrisis.

 - De vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen en zuurstof worden aangepast

 - MOC is uitzonderlijk mogelijk via videoconferentie

0
ASGB-BERICHT 2020.054

Dit is de reactie van het ASGB/kartel op het persbericht van VASO (Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding):

De resultaten van de recente enquête door VASO waren al ontluisterend genoeg.

Indien onderstaande juist is dan is dit zonder meer verwerpelijk. Net in deze periode draaien kritieke diensten nog meer dan anders op de inzet van ASO. Daarom heeft het ASGB/kartel tijdens het recente e-overleg met het Riziv voorgesteld om voor hen een extra wachtvergoeding per shift van 12 uur in te voeren.

1
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.053

 

Geachte collega

In het BS van 9/3/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten pneumologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.052

 

Geachte collega

In het BS van 9/3/2020 verschenen 2 KB’s i.v.m. de programmatie van MRI-toestellen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.051

 

Geachte collega

In het BS van 6/3/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. radioprotectie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.050

 

Geachte collega

In het BS van 5/3/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten pneumologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT 2020.048

 

Op de website van Sciensano verschenen richtlijnen voor de ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk.

Lees de procedure via deze link.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.047

De FOD Volksgezondheid zond bijgaand bericht:

AANBEVELINGEN VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN BESCHERMINGSMIDDELEN

Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, is er gisteravond een grote levering van beschermingsmaskers in België aangekomen.

Ook de thuisverplegingssector zal hiervan profiteren, wat een zeer goede zaak is.

Het transport wordt georganiseerd...

U zult ook zeker het belang begrijpen van het juiste gebruik van deze beschermingsmiddelen (het vermijden van contaminatie, maar ook het vermijden van verspilling...!!).

0
Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2020.046

 

De APB (Algemene Pharmaceutische Bond) maakte een overzicht van aanbevelingen m.b.t. het afleveren van geneesmiddelenvoorschriften na een teleconsultatie.

Het is duidelijk dat het opstellen van een elektronisch voorschrift, dat naar de patiënt wordt doorgestuurd, de voorkeur geniet.

0
ASGB-BERICHT 2020.045

 

Om de negatieve gevolgen van het uitstellen van niet-dringende zorg voor patiënten en zorginstellingen te beperken, verlengt het RIZIV de periodes waarin de ziekteverzekering voor deze zorg betaalt, en die revalidatieprogramma's met een beperkte, niet-verlengbare duur.

Verplichte contacten worden teruggebracht tot 1 per jaar.

Lees het volledig bericht via deze link.

 

 

0
ASGB-BERICHT 2020.044

 

Het RIZIV heeft een aantal maatregelen genomen i.v.m. de coronacrisis.

Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid voor het ziekenfonds werd aangepast voor een advies na telefonische triage. Lees het bericht via deze link.

N.B. De arts bezorgt het getuigschrift aan de patiënt. De patiënt bezorgt het aan zijn ziekenfonds.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.043

 

Geachte collega

In het BS van 18/2/2020 verscheen een KB i.v.m. het Riziv sociaal statuut voor 2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

4 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.042

 

Geachte collega

In het BS van 20/2/2020 verscheen een KB i.v.m. stralingsblootstelling bij beeldvorming.

In een separaat bericht volgen nog een ganse reeks reglementen i.v.m. radioprotectie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.041

 

Geachte collega

In het BS van 17/2/2020 verscheen een KB i.v.m. de dotatie voor het KCE.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

4 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het eerste kwartaal van het jaar 2020

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.040

 

Geachte collega

In het BS van 14/2/2020 verscheen een verordening i.v.m. verklaring van arbeidsongeschiktheid.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

18 DECEMBER 2019. - Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.039

 

Geachte collega

In het BS van 14/2/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0