Subsidie bloedinstellingen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.038

Geachte collega

 

In het BS van 6/4/2018 verscheen een KB i.v.m. de subsidie aan bloedinstellingen.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-04-06

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedinstellingen voor het jaar 2017

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de artikelen 55 tot 58;
Gelet op de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, artikel 7 bis ingevoegd bij de wet van 27 april 2007;
Gelet op de begroting voor het jaar 2017 van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, hoofdstuk 52, artikel 527-350;
Gelet op de programmawet van 25 december 2016, artikel 28;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven 8 januari 2018;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De in dit besluit bedoelde betalingen dekken de financiering van de bijkomende kosten veroorzaakt door de realisatie van de NAT tests HIV1 en HCV voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
Art. 2. Het totale budget (TB) toegekend aan alle transfusie-instellingen, bedoeld in dit besluit, is beperkt tot 7.250.593 EUR.
Art. 3. § 1. Per instelling bedraagt het voorschot 80% van het gemiddelde van de subsidies ontvangen door deze instelling voor de laatste drie afgesloten boekjaren.
§ 2. Aan de volgende instellingen wordt er vóór de laatste dag van de tweede maand die volgt op de publicatie van dit besluit een provisie uitgekeerd :
1) 3.493.841,39 EUR aan "het Rode Kruis Vlaanderen" te Mechelen door storting op rekeningnummer 001-3760620-06 van Rode Kruis - Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, Motstraat 40, 2800 Mechelen;
2) 2.011.315,34 EUR aan « la Croix Rouge de Belgique » te Ukkel door storting op rekeningnummer 001-4161161-34 van Croix Rouge de Belgique, Service du Sang, Stallestraat 96, 1180 Bruxelles;
3) 335.899,01 EUR aan de V.Z.W. « La Transfusion du Sang » te Charleroi door storting op rekeningnummer 091-0110766-21 van « La Transfusion du Sang », Boulevard Joseph II 11B, 6000 Charleroi;
4) 110.962,37 EUR aan de V.Z.W. « Etablissement de Transfusion de Mont-Godinne » te Yvoir door storting op rekeningnummer BE30 0015 40 82 67 11 van l'Etablissement de transfusion sanguine de Mont-Godinne asbl, Avenue Docteur G. Thérasse 1, 5530 Yvoir;
Art. 4. § 1. Het definitieve saldo van de voor het jaar 2017 toegekende subsidie, in plus of in min, wordt berekend op basis van het totale aantal geslaagde afnamen die in 2017 effectief werden uitgevoerd en met de NAT tests voor HIV1 en HCV werden uitgetest.
Dit aantal afnamen dient door een bedrijfsrevisor of een accountant voor echt te worden verklaard en aan de hand van facturen met betrekking tot deze tests te worden aangetoond.
§ 2. Het definitieve saldo van de in artikel 3, § 2 bedoelde instellingen wordt op basis van bewijsstukken berekend.
§ 3. De in § 2 bedoelde bewijsstukken moeten uiterlijk vóór 30 september 2018 verplicht naar het volgende adres worden opgestuurd : Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - DG Inspectie -, Eurostation Blok 2, Victor Hortaplein 40, bus 40, 1060 Brussel.
Art. 5. Berekening van het definitieve saldo :
§ 1. Een eerste subsidie (ES) wordt voor elke instelling bedoeld in dit besluit berekend, gelijk aan het aantal effectief uitgevoerde NAT tests vermenigvuldigd met 14,94 EUR.
Vervolgens wordt voor elke instelling de som van de toegekende voorschotten berekend (TV).
§ 2. Ingeval de som van de ES van de instellingen bedoeld in dit besluit het TB overschrijdt, wordt het volgende berekend :
1° het verschil tussen de bedragen die effectief door de instellingen enerzijds en het TB anderzijds besteed en aangetoond werden. Dit bedrag wordt het Totale tekort (TT) genoemd;
2° de verhouding tussen het aantal NAT tests uitgevoerd door elke instelling en het totale aantal NAT tests uitgevoerd door alle instellingen. Dit bedrag wordt de HerleidingsCoëfficiënt genoemd (HC), dat als volgt wordt berekend :
HC = mAantal NAT tests van de instellingm/Totaal aantal NAT tests van e instellingen
§ 3. Ingeval het totaal van de ES van de instellingen bedoeld in dit besluit het TB niet overschrijdt, is het definitieve saldo voor elke instelling gelijk aan : ES - TV.
Ingeval het totaal van de ES van de instellingen bedoeld in dit besluit het TB overschrijdt, is het definitieve saldo voor elke instelling gelijk aan :
ES - (TT x HC) - TV
De toegekende subsidies mogen de werkelijk gedane kosten in geen geval overschrijden.
Art. 6. Voor zover aan de bepalingen van artikel 4, § 3 werd voldaan, wordt het definitieve saldo op 1 december 2018 aan de instellingen op de in artikel 3, § 2 bedoelde rekeningnummers gestort.
De terug te betalen sommen worden op dezelfde datum opgeëist.
Art. 7. Onze minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.026

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van het zorgprogramma beroertezorg met invasieve procedures, d.w.z. 15 voor het Rijk.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen