Benoemingen in de NPCGZ

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.033

Geachte collega

In het BS van 13/3/2018 verscheen een KB i.v.m. benoemingen in de NPCGZ.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 201803-13

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op het koninklijk besluit nr. 47 van 24 oktober 1967 tot instelling van een Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen en tot vaststelling van het statuut van de Nationale Paritaire Commissies voor andere beoefenaars van de geneeskunst of voor andere categorieën van inrichtingen, almede van de Gewestelijke Paritaire Commissies, artikelen 3 en 4;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen;
Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 29 februari 1988, 6 februari 1989, 13 september 1989, 27 september 1989, 16 februari 1990, 23 oktober 1991, 22 februari 1994, 3 juni 1994, 31 januari 1995, 30 mei 1996, 3 september 2000, 28 september 2001, 7 juli 2002, 21 mei 2003, 6 juli 2004, 19 april 2006, 26 april 2007, 25 februari 2013, 17 juni 2016 en 19 april 2017, worden de woorden "Mevr. Theunis, K., Bekkevoort-Assent" vervangen door de woorden "Mevr. Geukens, L., Antwerpen".
Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 23 februari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

ASGB-BERICHT 2018.077
Icoon theme huisartsen

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

ASGB-BERICHT 2018.076
Icoon thema telematica

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.