Nomenclatuur mammografie, opschorting

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.027

Geachte collega

 

In het BS van 28/3/2018 verscheen een KB dat de nieuwe nomenclatuur voor mammografie opschort (ASGB-bericht 2018.016).

U las in de medische en de algemene pers de heisa die over dit KB gemaakt werd, vnl. vanuit de hoek van enkele Franstalige gynaecologen.

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 19/3/2018 hebben alle partners zich unaniem achter deze nieuwe nomenclatuur, waarover al jarenlang overlegd werd, geschaard.

Er zal dus nu weer een nieuw KB moeten volgen om de nomenclatuur terug te activeren.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-28

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van : 1° het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 2° het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, 3° het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001 et 37, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 1997 en de wetten van 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007, 22 december 2008, 23 december 2009 en 19 mei 2010;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15;
Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gezien de hoogdringendheid;
Overwegende dat de bepalingen voorzien door de koninklijke besluiten van 14 januari 2018 en 26 januari 2018 in werking moesten treden op 1 april 2018 en de noodzaak om een sereen klimaat te verzekeren voor de voortzetting van de besprekingen, is het nodig dat voorliggend besluit zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vervangen als volgt :
« Art. 3. Dit besluit treedt in werking op een door de Koning bepaalde datum. ».
Art. 2. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen wordt vervangen als volgt :
« Art. 3. Dit besluit treedt in werking op een door de Koning bepaalde datum. ».
Art. 3. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vervangen als volgt:
« Art. 3. Dit besluit treedt in werking op een door de Koning bepaalde datum. ».
Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

ASGB-BERICHT 2018.077
Icoon theme huisartsen

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

ASGB-BERICHT 2018.076
Icoon thema telematica

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.