Nomenclatuur mammografie, opschorting

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.027

Geachte collega

 

In het BS van 28/3/2018 verscheen een KB dat de nieuwe nomenclatuur voor mammografie opschort (ASGB-bericht 2018.016).

U las in de medische en de algemene pers de heisa die over dit KB gemaakt werd, vnl. vanuit de hoek van enkele Franstalige gynaecologen.

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 19/3/2018 hebben alle partners zich unaniem achter deze nieuwe nomenclatuur, waarover al jarenlang overlegd werd, geschaard.

Er zal dus nu weer een nieuw KB moeten volgen om de nomenclatuur terug te activeren.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-28

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van : 1° het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 2° het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, 3° het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001 et 37, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 1997 en de wetten van 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007, 22 december 2008, 23 december 2009 en 19 mei 2010;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15;
Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gezien de hoogdringendheid;
Overwegende dat de bepalingen voorzien door de koninklijke besluiten van 14 januari 2018 en 26 januari 2018 in werking moesten treden op 1 april 2018 en de noodzaak om een sereen klimaat te verzekeren voor de voortzetting van de besprekingen, is het nodig dat voorliggend besluit zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vervangen als volgt :
« Art. 3. Dit besluit treedt in werking op een door de Koning bepaalde datum. ».
Art. 2. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen wordt vervangen als volgt :
« Art. 3. Dit besluit treedt in werking op een door de Koning bepaalde datum. ».
Art. 3. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vervangen als volgt:
« Art. 3. Dit besluit treedt in werking op een door de Koning bepaalde datum. ».
Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

Reacties

Sorry, maar dit bericht is vrij onbegrijpelijk voor wie de thematiek niet gevolgd heeft..
Johan

Johan Buffels
ASGB-BERICHT 2018.055
Icoon vergadering/medicomut

Na de compleet mislukte start van de medische verkiezingen op 8 en 9 juni, verzekert het RIZIV dat deze keer alle elektronica wel naar behoren zal functioneren.

 

ASGB-BERICHT 2018.052
Icoon vergadering/medicomut

In aanloop naar de medische syndicale verkiezingen, die georganiseerd worden tussen 7 en 26 juni 2018, nam Artsenkrant voor elk van de drie deelnemende syndicaten telkens drie filmpjes op.

Drie leden tussen 25 en 40 jaar moesten elk een antwoord geven op één van de volgende vragen:

1.    Waarom moet iedere arts zijn/haar stem uitbrengen bij de syndicale verkiezingen?

2.    Waarom moet een huisarts of specialist op uw syndicaat stemmen?

3.    Hoe ziet uw syndicaat de arts van morgen?

Hier ziet u de antwoorden voor het Kartel ASGB/GBO/MoDeS van

ASGB-BERICHT 2018.059
Icoon thema specialisten

Wij stuurden onderstaand verzoek aan de hoofdgeneesheren.

 

Geachte Collega

 

 

Het is niet onze bedoeling u te bestoken met allerlei informatie over de medische verkiezingen.

 

 

Indien u de toelating geeft aan onze collega's van de andere syndicaten om hun 'propaganda' in uw ziekenhuis te verspreiden, zouden wij het appreciëren indien u ook de folder van het ASGB / Kartel per mail zou willen verspreiden in uw ziekenhuis.

 

U vindt hem hieronder en in bijlage.