Nomenclatuur mammografie, opschorting

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.027

Geachte collega

 

In het BS van 28/3/2018 verscheen een KB dat de nieuwe nomenclatuur voor mammografie opschort (ASGB-bericht 2018.016).

U las in de medische en de algemene pers de heisa die over dit KB gemaakt werd, vnl. vanuit de hoek van enkele Franstalige gynaecologen.

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 19/3/2018 hebben alle partners zich unaniem achter deze nieuwe nomenclatuur, waarover al jarenlang overlegd werd, geschaard.

Er zal dus nu weer een nieuw KB moeten volgen om de nomenclatuur terug te activeren.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-28

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de inwerkingtreding van : 1° het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 2° het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen, 3° het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtig bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001 et 37, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 april 1997 en de wetten van 22 augustus 2002, 27 december 2006, 26 maart 2007, 21 december 2007, 22 december 2008, 23 december 2009 en 19 mei 2010;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15;
Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gezien de hoogdringendheid;
Overwegende dat de bepalingen voorzien door de koninklijke besluiten van 14 januari 2018 en 26 januari 2018 in werking moesten treden op 1 april 2018 en de noodzaak om een sereen klimaat te verzekeren voor de voortzetting van de besprekingen, is het nodig dat voorliggend besluit zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vervangen als volgt :
« Art. 3. Dit besluit treedt in werking op een door de Koning bepaalde datum. ».
Art. 2. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen wordt vervangen als volgt :
« Art. 3. Dit besluit treedt in werking op een door de Koning bepaalde datum. ».
Art. 3. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2018 tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 1° bis, en 17ter, A, 1°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt vervangen als volgt:
« Art. 3. Dit besluit treedt in werking op een door de Koning bepaalde datum. ».
Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 5. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2018.084
Icoon thema telematica

Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stuurde samen met AADM een brief aan de Heer Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, waarin wordt voorgesteld om ter compensatie van het herhaaldelijk uitvallen van één of meerdere eHealthdiensten, één punt voor de geïntegreerde telematicapremie automatisch toe te kennen aan de huisartsen voor de criteria van 2018.

In bijlage het persbericht hierover.

ASGB-BERICHT 2018.083
Icoon ziekenhuis

In bijlage vindt u het antwoord van minister De Block op onze brief van 7/7/2017 (!) over de laagvariabele zorg.

ASGB-BERICHT 2018.082
Icoon theme huisartsen

Hoe zal de financiering van de eerstelijnszorg er uitzien in de toekomst?

Op initiatief van minister Vandeurzen en in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken de UGent, VUB en KU Leuven samen het financieringsmodel van de toekomst ( Prof. Dr. Lieven Annemans, Prof. Dr. Ezra Dessers, Dr. Nick Verhaeghe en Drs. Sam Pless).

Zij willen het ASGB/kartel als partner betrekken om hieraan mee te bouwen.

Concreet willen zij een brainstorm organiseren met zes tot twaalf huisartsen. Dit wordt georganiseerd op een avond in september of oktober 2018.