Samenstelling van de FRZV

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.015

Geachte collega

 

In het BS van 16/2/2018 verscheen een KB i.v.m. de samenstelling van de FRZV.

Artsen zijn hier duidelijk een minderheidsgroep.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-02-16

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van het Bureau van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen en betreffende de werking van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 34;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18 mei 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 juli 2017;
Gelet op advies 62.403/3 van de Raad van State, gegeven op 7 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De voorzitter en de ondervoorzitters van de Raad vormen samen met de secretaris van de Raad, zoals bedoeld in artikel 6, het Bureau van de Raad.
Art. 2. De werkzaamheden van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen worden door het Bureau van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen geregeld en gecoördineerd.
Art. 3. Het Bureau kan naast de adviesaanvragen van de minister bevoegd voor Volksgezondheid zelf adviesaanvragen formuleren en aan de Raad voorleggen.
Art. 4. De adviezen van de Raad worden door het Bureau aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid overgemaakt.
Art. 5. De voorzitter van de Raad kan alle vergaderingen van de Raad en van de werkgroepen als waarnemer bijwonen.
Art. 6. De voorzitter en de ondervoorzitters van de Raad worden voor de werkzaamheden van de Raad bijgestaan door een secretariaat onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de Raad.
Het ambt van secretaris van de Raad wordt uitgeoefend door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Art. 7. Met het oog op het vervullen van haar opdracht kan de Raad :
1° een beroep doen op deskundigen om deel te nemen aan de werkzaamheden;
2° werkgroepen oprichten met een nauwkeurig bepaalde opdracht.
Art. 8. De minister bevoegd voor Volksgezondheid kan ambtenaren aanduiden om de zittingen van de Raad bij te wonen. Deze ambtenaren zijn niet stemgerechtigd.
Art. 9. § 1. Opdat de Raad, het Bureau en de permanente werkgroep bedoeld in artikel 12 geldig een advies of een verslag zouden kunnen uitbrengen, moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, worden de leden ten laatste binnen de veertien dagen opnieuw bijeengeroepen. Voor het punt dat dienvolgens een tweede maal op de agenda wordt geplaatst, wordt alsdan bij gewone meerderheid van de aanwezige leden beslist.
§ 2. Bij het advies wordt de uitslag van de stemming gevoegd. Samen met het meerderheidsadvies kan desgevraagd de minderheid een nota met zijn standpunten aan het advies toevoegen.
Art. 10. Het plaatsvervangend lid woont de vergaderingen bij wanneer het effectief lid verhinderd is.
Art. 11. Indien de minister bevoegd voor Volksgezondheid een adviesaanvraag tot de Raad richt, brengt deze, behoudens een andersluidende regeling, het advies uit binnen de twee maanden.
Op gemotiveerd verzoek kan de minister deze termijn verlengen.
In uitzonderlijke gevallen kan de minister een dringend advies vragen. Hij bepaalt alsdan de termijn.
Art. 12. Bij de Raad wordt een permanente werkgroep opgericht, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers, zoals bedoeld in artikel 108 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.
De werkgroep heeft tot taak aan het Bureau, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies uit te brengen omtrent de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden.
Deze werkgroep bestaat uit leden van de Raad en eventueel uit deskundigen van buiten de Raad, die allen worden aangeduid door de minister bevoegd voor Volksgezondheid.
Art. 13. Het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen wordt opgeheven.
Art. 14. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK


 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 33;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1989 betreffende de samenstelling van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18 mei 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 juli 2017;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op advies 62.402/3 van de Raad van State, gegeven op 7 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen bestaat uit:
1° een voorzitter, aangeduid door de minister bevoegd voor Volksgezondheid;
2° twee ondervoorzitters, aangeduid door de minister bevoegd voor Volksgezondheid uit de werkende leden, waarvan een met een bijzondere expertise in de geestelijke gezondheidszorg;
3° dertig werkende en dertig plaatsvervangende leden, aangeduid door de minister bevoegd voor Volksgezondheid.
Art. 2. Het mandaat van de Voorzitter en van de leden duurt zes jaar en kan worden hernieuwd.
De leden wier benoemingsduur verstreken is, blijven hun mandaat evenwel verder uitoefenen tot in hun vervanging is voorzien.
Art. 3. Het aantal van zowel de werkende als de plaatsvervangende leden wordt als volgt bepaald:
1° zeventien leden nauw betrokken bij het administratief beheer van ziekenhuizen, waaronder drie leden die een bijzondere expertise in de geestelijke gezondheidszorg hebben en vier leden die een bijzondere expertise inzake het beheer van universitaire ziekenhuizen hebben;
2° zes leden nauw betrokken bij de medische werkzaamheden van ziekenhuizen, waaronder een lid met een bijzondere expertise in de geestelijke gezondheidszorg;
3° twee leden nauw betrokken bij de verpleegkundige werkzaamheden van ziekenhuizen;
4° drie leden nauw betrokken bij de werkzaamheden van de verzekeringsinstellingen in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
5° twee leden die de belangen van de patiënten vertegenwoordigen, waaronder een lid met een bijzondere expertise in de geestelijke gezondheidszorg.
Het aantal werkende en plaatsvervangende leden van hetzelfde geslacht mag niet meer bedragen dan twee derde van het totaal aantal werkende en plaatsvervangende leden.
Art. 4. Het koninklijk besluit van 24 maart 1989 betreffende de samenstelling van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen wordt opgeheven.
Art. 5. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.