Aanpassing van de huisartsenzones

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.006

Geachte collega

 

In het BS van 16/1/2018 verscheen een MB met een aanpassing van de huisartsenzones.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-01-18

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

12 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones

De VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,
Gelet op het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders, artikel 7, § 1 en § 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen, artikel 3, eerste lid;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones,
Besluit :
Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het punt 7° wordt opgeheven;
2° het punt 15° wordt vervangen door wat volgt:
"15° Antwerpen-Oost: Deurne, Borgerhout, Borsbeek, Wommelgem"
3° in het punt 69° wordt de zinsnede ", Wielsbeke" geschrapt;
4° in het punt 85° wordt de zinsnede ", Wielsbeke" ingevoegd;
5° het punt 62° wordt opgeheven;
6° in het punt 3° wordt de zinsnede ", Riemst" ingevoegd.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.
Brussel, 12 december 2017.
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.