Samenstelling Federale Controle- en Evaluatiecomm.euthanasie

ASGB-BERICHT 2007.100

ASGB-bericht2007.100/Samenstelling Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie - 25 mei 2007

 

Geachte Collega,

In het BS van 16/5/2007 verscheen de samenstelling van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie  betreffende euthanasie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 


Publicatie: 2007-05-16

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

 

28 MAART 2007. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

 

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzonderheid op artikel 6;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie;
Gelet op de dubbele lijst van kandidaten, voorgedragen door de Senaat, d.d. 30 november 2006;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Worden benoemd tot effectieve leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, hierna te noemen « de Commissie » :
1° in de hoedanigheid van doctor in de geneeskunde :
- Distelmans, W. (Nl), Weert-Bornem;
- De Groot, E. (Nl), Boom;
- Englert, M. (Fr), Brussel;
- Mathys, R. (Nl), Antwerpen;
- Van Emelen, M. (Nl), Genk;
- Bron, D. (Fr), Linkebeek;
- Maassen, P. (Fr), Luik;
- Vandeville, J. (Fr), Lasne;
2° in de hoedanigheid van hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat :
- Van Neste, F. (Nl), Antwerpen;
- De Bondt, W. (Nl), Gent;
- Lallemand, R. (Fr), Brussel;
- Leleu, Y.-H. (Fr), Luik;
3° als leden afkomstig uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten :
- Bauwens, S. (Nl), Meise;
- De Maegd, M. (Nl), Schaarbeek;
- Magnette, G. (Fr), Villance;
- Herremans, J. (Fr), Brussel.
Art. 2. § 1. Worden tot plaatsvervangende leden benoemd van de Commissie :
1° in de hoedanigheid van doctor in de geneeskunde :
- Van Belle, S. (Nl), Galmaarden;
- Van den Eynde, B. (Nl), Mortsel;
- Damas, F. (Fr), Luik;
- Proot, L. (Nl), Oostkamp;
- Claes, P. (Nl), Vilvoorde;
- Thomas, J.-M. (Fr), Brussel;
- Figa, B. (Fr), Brussel;
- Desmedt, M. (Fr), Waterloo;
2° in de hoedanigheid van hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat :
- Keuleneer, F. (Nl), Brussel;
- Magits, M. (Nl), Brussel;
- Panier, Chr. (Fr), Floreffe;
- Genicot, G. (Fr), Boncelles;
3° als leden afkomstig uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten :
- Geuens, A. (Nl), Lommel;
- Dijkhoffz, W. (Nl), Antwerpen;
- Laurent, C. (Fr), Villance.
§ 2. Ze worden respectievelijk tot plaatsvervanger benoemd in dezelfde orde van opvolging als bepaald in artikel 1.
Art. 3. Het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wordt opgeheven.
Art. 4. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 28 maart 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.026

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van het zorgprogramma beroertezorg met invasieve procedures, d.w.z. 15 voor het Rijk.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen