Samenstelling Federale Controle- en Evaluatiecomm.euthanasie

ASGB-BERICHT 2007.100

ASGB-bericht2007.100/Samenstelling Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie - 25 mei 2007

 

Geachte Collega,

In het BS van 16/5/2007 verscheen de samenstelling van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie  betreffende euthanasie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 


Publicatie: 2007-05-16

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

 

28 MAART 2007. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie

 

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzonderheid op artikel 6;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie;
Gelet op de dubbele lijst van kandidaten, voorgedragen door de Senaat, d.d. 30 november 2006;
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Worden benoemd tot effectieve leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, hierna te noemen « de Commissie » :
1° in de hoedanigheid van doctor in de geneeskunde :
- Distelmans, W. (Nl), Weert-Bornem;
- De Groot, E. (Nl), Boom;
- Englert, M. (Fr), Brussel;
- Mathys, R. (Nl), Antwerpen;
- Van Emelen, M. (Nl), Genk;
- Bron, D. (Fr), Linkebeek;
- Maassen, P. (Fr), Luik;
- Vandeville, J. (Fr), Lasne;
2° in de hoedanigheid van hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat :
- Van Neste, F. (Nl), Antwerpen;
- De Bondt, W. (Nl), Gent;
- Lallemand, R. (Fr), Brussel;
- Leleu, Y.-H. (Fr), Luik;
3° als leden afkomstig uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten :
- Bauwens, S. (Nl), Meise;
- De Maegd, M. (Nl), Schaarbeek;
- Magnette, G. (Fr), Villance;
- Herremans, J. (Fr), Brussel.
Art. 2. § 1. Worden tot plaatsvervangende leden benoemd van de Commissie :
1° in de hoedanigheid van doctor in de geneeskunde :
- Van Belle, S. (Nl), Galmaarden;
- Van den Eynde, B. (Nl), Mortsel;
- Damas, F. (Fr), Luik;
- Proot, L. (Nl), Oostkamp;
- Claes, P. (Nl), Vilvoorde;
- Thomas, J.-M. (Fr), Brussel;
- Figa, B. (Fr), Brussel;
- Desmedt, M. (Fr), Waterloo;
2° in de hoedanigheid van hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat :
- Keuleneer, F. (Nl), Brussel;
- Magits, M. (Nl), Brussel;
- Panier, Chr. (Fr), Floreffe;
- Genicot, G. (Fr), Boncelles;
3° als leden afkomstig uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten :
- Geuens, A. (Nl), Lommel;
- Dijkhoffz, W. (Nl), Antwerpen;
- Laurent, C. (Fr), Villance.
§ 2. Ze worden respectievelijk tot plaatsvervanger benoemd in dezelfde orde van opvolging als bepaald in artikel 1.
Art. 3. Het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wordt opgeheven.
Art. 4. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 28 maart 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

ASGB-BERICHT 2018.087
Icoon thema telematica

 

Veel collega’s hadden de indruk dat zij minder inkomsten hadden via de GMD-forfaits, sinds zij waren overgeschakeld naar het beheer via MyCarenet.

Binnen de werkgroep, die zich bezig houdt met de noodzakelijke verbeteringen van  o.a. de MyCarenet diensten (Hoofdstuk IV aanvragen, transparante betalingen eFact en eGMD, enz.) is gebleken dat er inderdaad een belangrijk verlies kan optreden bij de patiënten, die gedurende een kalenderjaar geen contact hebben gehad.

Een beetje uitleg:

ASGB-BERICHT 2018.092
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 4/10/2018 verscheen een MB met een wijziging aan de erkenningscriteria voor neurologie en psychiatrie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

18 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de neurologie en de psychiatrie

ASGB-BERICHT 2018.091
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 22/9/2018 verscheen een MB i.v.m. implantaten orthopedie en traumatologie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID