Archief

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.043

 

Geachte collega

In het BS van 18/2/2020 verscheen een KB i.v.m. het Riziv sociaal statuut voor 2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

4 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.042

 

Geachte collega

In het BS van 20/2/2020 verscheen een KB i.v.m. stralingsblootstelling bij beeldvorming.

In een separaat bericht volgen nog een ganse reeks reglementen i.v.m. radioprotectie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.041

 

Geachte collega

In het BS van 17/2/2020 verscheen een KB i.v.m. de dotatie voor het KCE.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

4 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg voor het eerste kwartaal van het jaar 2020

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.040

 

Geachte collega

In het BS van 14/2/2020 verscheen een verordening i.v.m. verklaring van arbeidsongeschiktheid.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

18 DECEMBER 2019. - Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.039

 

Geachte collega

In het BS van 14/2/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.038

 

Geachte collega

In het BS van 3/2/2020 verscheen een KB i.v.m. de forfaitaire betaling van de medische huizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

20 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen

0
ASGB-BERICHT 2020.037

 

 

In de Federale Raad voor Ziekenhuis Voorzieningen (FRZV) wordt een -virtuele- werkgroep opgericht om de extra kosten die de coronavirusepidemie voor de ziekenhuizen veroorzaakt, in kaart te brengen.

 

Het ASGB/kartel heeft als bijkomende bezorgdheid dat heel wat ziekenhuisartsen de volgende maanden weinig of geen inkomsten zullen hebben a.g.v. het opschorten van electieve ingrepen en consultaties.

 

Tegelijk worden zij opgevorderd om in te springen in overbelaste diensten waar geen vergoeding (wel risico) tegenover staat.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.036

 

Er werd een nieuwe versie van de procedure voor huisartsen gepubliceerd op de website van Sciensano.

De wijzigingen zijn in het geel aangeduid.

Het gaat vooral om een aanbeveling voor gebruik van paracetamol als eerste keuze behandeling voor koorts en een wijziging van de richtlijn voor het melden van gevallen aan de gezondheidsautoriteiten.

 

 

 

0
ASGB-BERICHT 2020.035

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van 16 maart 2020 werd het licht op groen gezet voor de invoering van twee nieuwe nomenclatuurnummers.

Het ASGB/kartel had er bij het RIZIV op aangedrongen om gepaste nomenclatuur in te voeren voor telefonische triage van patiënten met vermoeden van Covid-19 infectie en er is de afgelopen dagen intensief overleg geweest.

Een toelichting en alle technische details vindt u in het bericht van het RIZIV.

0
ASGB-BERICHT 2020.034

 

Er werd besloten om een aanpassing te doen voor het testen van zorgverstrekkers met symptomen.

Omdat het aantal zorgverstrekkers met (lichte) symptomen van een luchtweginfectie zeer hoog is werden er de voorbije dagen zeer veel testen aangevraagd, waardoor het lang wachten was op de resultaten (meerderheid negatief), terwijl zorgpersoneel in afwachting niet kon werken.

Daarom werd besloten om een test voor diagnose van COVID-19 enkel aan te vragen indien er koorts is.

0
ASGB-BERICHT 2020.033

 

Als gevolg van de gewijzigde epidemiologie, zijn de gevalsdefinities en procedures grondig gewijzigd. 

U vindt deze terug op de website van Sciensano.

Belangrijkste wijzigingen in deze versie:

  De reisgeschiedenis is niet meer relevant

  Er wordt de voorkeur gegeven aan telefonische consultatie

  Er worden geen stalen meer afgenomen, behalve in uitzonderlijke gevalle

 

 

0
ASGB-BERICHT 2020.032

Het ASGB organiseert verkiezingen om zijn Algemene Vergadering (15 huisartsen en 15 specialisten) en Raad van Bestuur (paritair huisartsen en specialisten, van 4 tot 7 van elk) te hernieuwen.

Allereerst omdat dit een wettelijke verplichting is voor vzw’s, maar vooral omdat dit het moment is om de organen van het ASGB te verjongen.

0
ASGB-BERICHT 2020.031

 

In een brief van de FOD Volksgezondheid lezen we het volgende advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) i.v.m. het gebruik van mondmaskers in het kader van de SARS-CoV-2 epidemie.

 

 

Vermijd tijdens de SARS-CoV-2 epidemie overbodig en verkeerd gebruik van mondmaskers

 

 

0
ASGB-BERICHT 2020.030

 

Zoals gisteren aangekondigd werd de gevalsdefinitie vandaag aangepast, waarbij het afnemen van een test niet meer nodig is voor nauwe contacten van een bevestigd geval, die symptomen ontwikkelen (worden beschouwd als waarschijnlijke gevallen).

Ook werd er een specifieke procedure voor de aanpak van nauwe contacten (waaronder gezondheidswerkers) en terugkerende reizigers op de website van Sciensano gepubliceerd.

 

 

 

0
ASGB-BERICHT 2020.029

 

Sciensano laat ons het volgende weten:

"We hebben deze avond een nieuwe gevalsdefinitie op onze website gepubliceerd, met een uitbreiding van de risicogebieden in Italië en de inclusie van alle ernstige luchtweginfecties die een ziekenhuisopname vereisen (zonder aanwijzingen voor een bacteriële infectie), ongeacht de reisgeschiedenis.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.026

 

Geachte collega

In het BS van 3/2/2020 verscheen een KB i.v.m. de werking van de medische huizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

20 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.025

 

Geachte collega

In het BS van 30/1/2020 verscheen een KB met nieuwe nomenclatuur voor ORL.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

12 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.024

 

Geachte collega

In het BS van 28/1/2020 verscheen een wijziging aan de nationale overeenkomst psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de VI.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

0