Archief

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2021.009

Via diverse werkgroepen is men bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur. Omdat de werkzaamheden in het kader van de volgende zes disciplines een versnelling hoger schakelen, is men op zoek naar deskundigen voor:

- Algemene interne geneeskunde

- Endocrinologie

- Geriatrie

- Oncologie

- Reumatologie

- Psychiatrie

De vergaderingen zullen in maart en april 2021 plaatsvinden. Meer concrete modaliteiten zijn nog niet bekend.

1
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2021.008

 

Via diverse werkgroepen is men bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur. Omdat de werkzaamheden in het kader van de huisartsendiscipline een versnelling hoger schakelen, is men op zoek naar deskundigen-huisartsen.

De vergaderingen zullen in maart en april 2021 plaatsvinden. Meer concrete modaliteiten zijn nog niet bekend.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2021.007

 

Op 7 januari 2021 is het KB gepubliceerd dat het bedrag van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2021 vastlegt op: 9.483.240.295 euro.

De integrale tekst van dit KB vindt u hieronder.


Publicatie: 2021-01-07

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2021, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2021.006

Geen aanvraag meer nodig. Tot premiejaar 2019 moest u als arts het Riziv-sociaal statuut formeel aanvragen met een papieren modelformulier dat u ontving van het Riziv en/of van uw verzekeraar of pensioeninstelling en dat u aangetekend moest opsturen naar het Riziv.

2
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.005

 

Op 5 januari 2021 heeft het Riziv de nieuwe, geïndexeerde bedragen van het beschikbaarheidshonorarium voor artsen-specialisten en van het permanentiehonorarium voor pediaters bekend gemaakt.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen (indexatie met 1,01%) die van toepassing zijn sinds 1 januari 2021:

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten:

- Weekend € 383,45

- Wettelijke feestdag die niet in het weekend valt € 230,07

- Wettelijke feestdag die valt op een vrijdag of maandag  € 153,37

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.004

 

Naast de eenmalige premie van € 985 euro voor een voltijdse werknemer heeft het ziekenhuispersoneel en sommige andere zorgpersoneelsleden (o.a. van wijkgezondheidscentra, diensten voor thuisverpleging, e.a) als compensatie voor de geleverde COVID-inspanningen ook nog recht op zgn. consumptiecheques ter waarde van in principe € 300 per persoon. Met dit systeem ontvangt men € 300 netto in de vorm van cheques die men kan (en moet) aanwenden in de zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca- en de evenementensector.

1
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.003

 

Het ziekenhuispersoneel heeft in december 2020 een eenmalige aanmoedigingspremie voor hun uitzonderlijke COVID-inspanningen ontvangen. Voor een voltijdse werknemer ging het om € 985 bruto. Wat de financiering van deze premie betreft, zijn er eind december twee koninklijke besluiten gepubliceerd:

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.002

 

Op 12 november 2020 werd het KB inzake de regularisatie van de COVID-voorschotten gepubliceerd. Het was echter nog wachten op een besluit dat het bedrag van de voorschotten over de verschillende ziekenhuizen zou verdelen (in functie van het aantal COVID-bedden).

Dat Ministerieel besluit (MB) is gepubliceerd op 30 december 2020. U vindt de integrale tekst ervan, incl. de tabel met de verdeling over de ziekenhuizen, als bijlage bij dit bericht.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.001

Ingevolge een wet van 6 november 2020 werd het mogelijk om een eventueel tekort aan verplegend personeel tijdens de duur van COVID-crisis op te vangen. Deze wet laat immers toe dat verpleegkundige taken tijdelijk (voorlopig tot 1 april 2021) uitgeoefend worden door personen die daar wettelijk (nog) niet voor bevoegd zijn. Denk bv. aan studenten verpleegkunde.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.228

 

Hierbij vindt u de nieuwe tariefkaart van het ASGB met honoraria geldig vanaf 1 januari 2021.

Leden zullen eerstdaags een aantal geplastificeerde tariefkaarten per post toegestuurd krijgen.

2