Het ASGB is een gemengd syndicaat van huisartsen en specialisten dat alle artsen vertegenwoordigt.

Met aandacht voor het inkomen, de sociale bescherming en de werkomstandigheden.

In een systeem van solidair gedragen gezondheidszorg met lage drempels, dat kwaliteitsvolle zorg garandeert voor iedere patiënt.

ASGB-BERICHT 2018.050
Icoon thema telematica

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

ASGB-BERICHT 2018.048
Icoon thema financiering

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.

Recip-e, het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 1 juni 2018 zijn huisartsen en specialisten verplicht geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven via Recip-e

behalve:

  • -voor patiënten, die een voorschrift krijgen tijdens een huisbezoek
  • -of in een instelling (een rusthuis b.v.) 
  • -voor patiënten, die in een ziekenhuis verblijven

 

Artsen, die op 1 juni 2018 ouder zijn dan 62 jaar, worden vrijgesteld van deze verplichting

U schrijft voor via de software van uw elektronisch medisch dossier

Voor een incidentele voorschrijver is de toepassing 'PARIS' beschikbaar via het eHealth-portaal. Meer informatie over PARIS is ook te vinden op de website van het RIZIV, via deze link

pre-traject diabetes type 2

Sinds 1 februari 2016 is de diabetespas vervangen door het "pre-traject diabetes type 2", of "Zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2", zoals de officiële benaming luidt.

Het nomenclatuurnummer is onveranderd: 102852

Alle patiënten bij wie de diagnose diabetes mellitus type 2 is gesteld komen in aanmerking, totdat zij eventueel in aanmerking komen voor een zorgtraject diabetes mellitus type 2 (behandeling met tabletten onvoldoende).

  • - de patiënt moet een GMD hebben
  • - voor de begeleiding wordt hetzorgprotocol gevolgd
  • - de huisarts moet meewerken aan de inzameling van data
  •  

Een patiënt heeft recht op:

(Fluoro)chinolones in Hoofdstuk IV per 1 mei 2018.

Per 1 mei 2018 zijn de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones veranderd.

De chinolones worden ingeschreven in Hoofdstuk IV,meta posteriori controle.

Er is a posteriori controle mogelijk.

Noteer daarom de indicatie of de omstandigheden van het voorschrift in uw dossier of wachtverslag!

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet men:

  • -rekening houden met de indicaties
  • -een elektronische aanvraag doen, via zijn sofwarepakket of via CIVARS
  • -of op het voorschrift vermelden: ‘derdebetalers regeling van toepassing’

 

Er wordt enkel vergoed voor de volgende indicaties en omstandigheden:

eAttest

eAttest is een dienst van MyCareNet om het getuigschrift voor verstrekte hulp, bij contante betaling door de patiënt elektronisch te versturen naar de mutualiteit. 

(N.B. bij derdebetalende gebruikt u eFact)

eAttest is (voorlopig) alleen beschikbaar voor huisartsen. Informatie via deze link bij het RIZIV.

Het gebruik van eAttest is vrijwillig en kan door elkaar gebruikt worden met papieren getuigschriften

 

Het opstellen en elektronisch verzenden van het getuigschrift voor verstrekte hulp gebeurt door de software van uw elektronisch patiëntendossier. 

Omdat u na het verzenden van het getuigschrift een code ontvangt van de mutualiteit, die moet worden afgedrukt op een ontvangstbewijs voor de patiënt, is deze dienst niet te gebruiken tijdens huisbezoeken (printer noodzakelijk).

Antwoord op de meeste vragen op FAQ-eAttest van MyCareNet

eFact

eFact is een dienst van MyCareNet om facturen in het kader van de derdebetalende regeling elektronisch naar de mutualiteiten te verzenden.

Deze dienst is alleen beschikbaar voor huisartsen

Elektronisch factureren en op papier factureren mogen door elkaar worden gebruikt.

N.B. Het openen of verlengen van een GMD in derdebetalende mag niet via eFact worden gefactureerd. Daarvoor is de dienst eGMD beschikbaar.

De facturen worden aangemaakt en verzonden via de software van het elektronisch patiëntendossier.

Na verzenden van een factuur volgt de betaling door de mutualiteit binnen de twee weken

De antwoorden op de meeste vragen i.v.m. eFact vindt u op de website van MyCareNet: FAQs eFact Artsen

Het ASGB is een vzw die de werkingsmiddelen haalt uit bijdragen van de leden en een subsidie via het Riziv die varieert in functie van het resultaat van de medische verkiezingen.