Zorgtrajecten

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.034

Geachte collega

 

In het BS van 20/3/2018 verscheen een KB i.v.m. de zorgtrajecten.

Het persbericht daarover ontving u vroeger al.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-20

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

1 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 36, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 en de wet van 14 januari 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten;
Gelet op het advies van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, gegeven op 7 november 2016;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 16 november 2016;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 21 november 2016;
Gezien de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging ;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 maart 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 2 oktober 2017;
Gelet op het advies nr. 62.609/2 van de Raad van State, gegeven op 3 januari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 10, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten, wordt vervangen door de volgende bepaling:
"Voor de rechthebbenden bedoeld in artikel 3,2°, wordt als raadpleging van een geneesheer-specialist eveneens in aanmerking genomen de aanrekening van het honorarium met de pseudocode 470293-470304 of 470330-470341 in toepassing van een overeenkomst betreffende de financiering van dialyse gesloten met een ziekenhuis overeenkomstig artikel 22,6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994."
Art. 2. In hetzelfde besluit wordt een artikel 11/1 toegevoegd, luidend als volgt :
"Art. 11/1. § 1. Het forfaitair honorarium bedoeld in artikel 11, § 2,1°, is niet verschuldigd vanaf de eerste verjaardag van het begin van het zorgtraject nadat de rechthebbende in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in toepassing van een overeenkomst inzake zelfregulatie van diabetes-mellitus-patiënten, gesloten overeenkomstig de artikelen 22,6°, en 23, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tenzij de rechthebbende behoort tot de groep van rechthebbenden behandeld met 2 of meer injecties glucoseverlagende middelen per etmaal of met 1 injectie per etmaal op bepaalde dagen aangevuld door een bijkomende injectie waarvan de werking verschillende etmalen bestrijkt, en multimorbiditeit, gekenmerkt door het zich voordoen van een ernstige medische situatie naast de diabetes (groep C1 van de overeenkomst). In het geval dat het Verzekeringscomité groep C1 van genoemde overeenkomst zou wijzigen, is deze wijziging ook van toepassing in het kader van dit besluit.
§ 2. Het forfaitair honorarium bedoeld in artikel 11, § 2,2°, is niet verschuldigd vanaf de eerste verjaardag van het begin van het zorgtraject nadat de rechthebbende in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in toepassing van een overeenkomst betreffende de financiering van dialyse gesloten met een ziekenhuis overeenkomstig artikel 22,6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
Art. 3. Dit koninklijk besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 1 maart 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2018.084
Icoon thema telematica

Het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stuurde samen met AADM een brief aan de Heer Jo De Cock, voorzitter van de medicomut, waarin wordt voorgesteld om ter compensatie van het herhaaldelijk uitvallen van één of meerdere eHealthdiensten, één punt voor de geïntegreerde telematicapremie automatisch toe te kennen aan de huisartsen voor de criteria van 2018.

In bijlage het persbericht hierover.

ASGB-BERICHT 2018.083
Icoon ziekenhuis

In bijlage vindt u het antwoord van minister De Block op onze brief van 7/7/2017 (!) over de laagvariabele zorg.

ASGB-BERICHT 2018.082
Icoon theme huisartsen

Hoe zal de financiering van de eerstelijnszorg er uitzien in de toekomst?

Op initiatief van minister Vandeurzen en in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoeken de UGent, VUB en KU Leuven samen het financieringsmodel van de toekomst ( Prof. Dr. Lieven Annemans, Prof. Dr. Ezra Dessers, Dr. Nick Verhaeghe en Drs. Sam Pless).

Zij willen het ASGB/kartel als partner betrekken om hieraan mee te bouwen.

Concreet willen zij een brainstorm organiseren met zes tot twaalf huisartsen. Dit wordt georganiseerd op een avond in september of oktober 2018.